is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve van een beginsel- en werkprogram voor den Nederl. R.K. Middenstand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De lijn waarlangs de roomsche middenstandsorganisatie van ons land ziek heeft ontwikkeld, is niet gelijkmatig van stijging, doch eerder hoekig gebroken.

Want na een zeer kortstondig tijdperk van levendige en geestdriftige actie, trad een lange periode in van kwijning en lusteloosheid, die op hare beurt gevolgd werd door een breede en krachtige opleving" een frisschen en forschen groei.

Die krachtige groei dateert uit den jongsten tijd en houdt gestadig aan.

Dat getuigen de klare feiten om ons heen.

Waaraan die nieuwe opgang te danken is?

Eenerzij ds zoek ik de oorzaak daarvan in de omstandigheid, dat de middenstand meer dan voorheen aan den lijve is gaan voelen den zwaren druk en drang, die ten allen kant op zijn sociaal-economische positie wordt uitgeoefend.

En anderzijds acht ik de verklaring ervan gelegen in de toenemende verheldering en verdieping bij den middenstand van het inzicht en besef, dat ook voor hem in samenwerking en organisatie een kracht schuilt van hooge beteekenis bij zijn pogen, om weerstand te bieden aan den hoogdruk der gevaren, die zijn maatschappelijk bestaan met ieder jaar ernstiger bedreigen.

Bovendien is op de jongste ontwikkeling der roomsche middenstandsorganisatie zonder twijfel van grooten invloed geweest het feit, dat de vijf diocesane Hanze-

453