is toegevoegd aan uw favorieten.

Zelfopvoeding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

- ' verkoudheid e. d. moeten ons evenmin uit ons goed humeur brengen als de gebreken van anderen of kleine plagerijen van kinderen of dieren. Die dingen niet te zwaar opnemen en er geen aandacht aan schenken : ze zijn het niet waard !

Ziedaar dan eenige van die „kleinigheden", die iedereen natuurlijk voor zich zelf naar omstandigheden kan aanvullen.

Herhalen wij ten slotte nog eens : wenschen is geen willen. Willen is handelen : doelmatig, ordelijk en volhardend streven naar iets" wat men voorgenomen heeft. Wilsgymnastiek is werk en slechts zooveel zullen wij vorderen als wij ons geweld aandoen. Toch is het een aangenaam werk. Begin maar l Doch geen half werk : flink aanpakken ! De ijverigsten voelen den last het minst en zijn het meest vrij. Courage!

3o. Last not least is het onderzoek van geweten, de zelfcontrole een cardinaal punt in de zelfopvoeding. Dit blijkt wel hieruit, dat men vanaf de oudste tijden, zelfs onder de heidenen, de belangrijkheid daarvan inzag. Een der voornaamste raadgevingen die Pythagoras, een heidensch wijsgeer, aan zijne leerlingen placht te geven, was deze : eiken dag 's morgens en 's avonds eenigen tijd te besteden, om zich te onderzoeken omtrent deze drie vragen : Wat heb ik gedaan ? Hoe heb ik het gedaan ? Wat heb ik verzuimd te doen ? waarbij ze zich moesten verheugen over het goede en spijt hebben over het verkeerde.

En inderdaad, evenals een handelsman boekhoudt, nauwkeurig eiken dag alle posten opteekent en als hij verlies of schadeposten te boeken heeft, zijn best doet om deze zoo spoedig mogelijk te herstellen, zoo moeten wij zorgen dat de zaken van ons geestesleven niet in wanorde geraken en wij niet ongemerkt opeens voor een groot tekort en failliet komen te staan.

Waarvoor moeten wij, in bijzonderheden, als middel tot zelfopvoeding, eiken avond ons geweten onderzoeken ?

a. Opdat wij ons den volgenden morgen zouden wachten voor de fouten van den vorigen dag. Immers als men zich goed onderzoekt, berouw verwekt en een vast voornemen maakt zich te beteren, is het duidelijk dat dit een prikkel zal zijn om den volgenden dag niet denzelfden weg te gaan.

b. Het is een aanmaning tot ingetogenheid en oplettendheid om er overdag aan te denken, dat men zich 's avonds te onderzoeken en nauwkeurig rekenschap te geven heeft.