is toegevoegd aan uw favorieten.

Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE RUSSISCHE REVOLUTIE EN HET. SOCIALISME.

85

in de school samengaan. Het onderwijs is verplichtend gesteld, hetgeen een groote vooruitgang beteekent, vergeleken met het tijdperk van het tsarisme. Het onderwijs moet kosteloos geschieden en voor allen hetzelfde zijn. Er moeten eenheidsscholen worden gesticht, scheiding der geslachten mag niet meer bestaan. De gewone school moet openstaan voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar.

Behalve voor de kinderen wil Sovjet-Rusland ook veel zorg aan de ouderen besteden. „Het Tsarisme het met voorbedachten rade de overgroote meerderheid der bevolking in onwetendheid en „Analphabetismus". De Sovjetmacht die van het Tsarisme een geweldig percentage" analphabeten heeft geërfd, moest natuurlijk de meest heroische middelen aanwenden om deze erfenis Ewijt te raken. Voor dit doel opende zij inrichtingen voor Volksopleiding, scholen voor volwassen analphabeten. Voorts werden nog andere maatregelen getroffen.

Behalve haar strijd tegen het analphabetisme moet de sovjet-regeering vele krachten en middelen aanwenden voor de ondersteuning van het zelf-onderricht, voornamelijk voor de volwassenen. Voor dit doel zijn een aantal bibliotheken gesticht die de behoefte der arbeiders kunnen bevredigen; overal waar dit slechts mogelijk is, worden volkshuizen, clubs en volksuniversiteiten gesticht. De bioscoop, die doorgaans als èen middel tot demoralisatie en tot verrijking zijner bezitters dienst doet, wordt — helaas slechts langzaam — een machtig wapen voor de volksverheffing in den geest van het socialisme." Het volgend staatje wordt overgelegd van de stijgende

bedragen uitgegeven voor de volksontwikkeling:

In het jaar 1891 . . . . 22.810.260 roebels

„ „ 1911 ... . 27.883.000

„ „ 1916 ... . 195.624.000

I „ 1917 339.831.687 „ .

I „ 1918 .... 2.914.082.124

„ „ eerste halfjaar 1919 . . '. . 3.888.000.000