is toegevoegd aan uw favorieten.

Een onbekend Indisch tooneelstuk (gopālakelicandrikā)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOPALAKELICANDKIKA.

89

• lalita tathaiva karoti I

idam atimadhuramx) gavam murare dadhi nalinïdalabhajanam vidhehi | drutam iha gamanam vidhaya nünam 5 piba dayayabhinirïksito 'nayaiva ||

krsnas tatha .kaï-tun^ upasasarpa j tatha hi |

jathare2) muralïm nivesya hastat kutilam kuntalajalam unnamayya3) | putakam nalinïpalasaja(tam)4) karakanjena vidhrtya samgato 'bhüt|| jayantah |

10 nocitam rajakumarasya cauryam | asmakam api dïyatam | ka va hanir 5) bhavati gopakanyanam dadhivyaye | krsno lalitantike I

ayam atidhrsto nigrhyatam yuvatïbhih | | Lalita | 15 jayanta | ihopagamyatam I

ya$tim hitva düratah ksalayitva

vaktram6) türnam rajjupaéarn nirasya I hastau baddhva mandamandam prayahi ' -', radhaparsve madhavo . natra hetuh ||

20 (jayantah | )

snatvagamyate | kim mukhapraksalanamatrena dadhilabhas eet | kas ca krsnah | srïradhaya eva padapadmopajïvy aham | tatha hi I

pita va mata va yuvatir api putro 'pi lalite

* na loke prestho me bhavati ca tatha daivatam api | 25 yatha prïtya patre 7) nirupamarasam bhaksyanivaham ' prayacchaty alpam va sumukhi samaye yo 'tikarunah [| lalita |

kuto vilambase I jayantah plutim natayati | 30 radha I

upavisyatam | sakhyo dïyatam jayantaya dadhi | eka8) culuke8) dadhidharam prayacchati | chadmana capara bhüruhasakhayam sikham badhnati |

jayantah svagatam | 35 aho yady aham sikham mocayitum hastam calayami tada hastad dadhi gacchati | yadi éirah karsayami tada sikhaiva gacchati | ato yathasthito dadhi pi bami | tato yad bhavi tad bhavatu I

l) °madhura 2)°jha° onzeker. s) uttamayya 4) paMaja 5) hatir 6) vavkka 7) patmi 8) ekarculake