is toegevoegd aan uw favorieten.

Een onbekend Indisch tooneelstuk (gopālakelicandrikā)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gopalakelicandeika.

krsnah |

srïradhaéaranam yahi J

jayantah |

ko 'nyah karoti vayasya J srutam na bhavata |

5 (krsnah I ) bhana kim |

(jayantah | )

srüyatam srüyatam vayasya I

garalam vamati vyalï janaikaprananasanam | 10 . vyalïkavalitam ksetram kodravanam visayate ||

atah sarva asyah J) sakhyah samprati visavahinyah santi | abhagyena matir jata mama padam vimucyate |

prayato dadhi sambhoktum gopakanyavisambudhau ||

evam krïdaty2) akaée I

is bho bho gopatmajah | vatsas tavat sïmanam ullanghya kva gata

iti na jnayante | tatha hi |

graiveyodagmghanta-3) dhvanir 3) api bhagavann eti karnatithitvam

padanyasotthapista- takavimalarajo vyanase nabhrajaiam

düiad evavaloke4) • na4) carati tatinï nïrakallolamala

20 nauvairunagradürva 5) kva 6) nu khalu surabhr- éavanih — ^ ||

krsnah sasankam j

aho drsyatam | kamsaprahita raksoganah prayas caranti vipinantaresu j yatha naivoparodham kuryus tatha vidheyani | iti sambhranta vatsan 7) palayitum pravrttah |

25 krsnah srïradham prati I

cintamaniphalake me sundari hairaï tanuh kapi I

jatatim 8) gata nitanta 9) premna samropita hy antah || api ca |

asmin dadhini manojna smarasitaksodaniksepat | 30 jata kapi éikharinï nayane na vismarati 10) ||

vayam tu vatsanvesanaya gacchamo | bhavatïbhir api devïyatram nirvartya yathasukham asmin pradese visrabhyagamyatam | iti nisamya

1) svasyOs(?) 2) krldati | ; moet wel als loc. abs. beschouwd worden. 3) sic; steekt er adhvanih in, gelijkwaardig met nn dhvanih? i) Of "lokena te verbinden? 5) Bedorven. 6) ? Hs. naar 't schijnt 7.v I) vatsayah S) sic. fl) ]. °lam ? 10) Corrupt ? metrum ?