Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Blz.

VIJFDE TITEL. Van het rechtsgeding in eersten aanleg voor de Raden van Justitie, in zaken van misdrijf,

waarin geene instructie heeft plaats gehad en in zaken van overtreding 46.

Eerste afdeeling. Van de gewone procedure, (nog niet in werking) 4q

Tweede afdeeling. Van de summiere procedure. (nog niet in werking.) 50.

ZESDE TITEL. Van het hooger beroep van vonnissen in zaken van misdrijf, waarin geene voorloopige instructie heeft plaats gehad en in zaken van overtreding 51,

ZEVENDE TITEL, (vervallen.) 54.

ACHTSTE TITEL. Van beklaagden, welke afwezend zijn gebleven, niet hebben kunnen achterhaald worden, of ontvlucht zijn 55.

Eerste afdeeling Van afwezend gebleven of ontvluchte beklaagden in zaken van misdrijf, waarin eene voorloopige instructie heeft plaatsgehad. ... 55.

Tweede afdeeling. Van afwezend gebleven beklaagden in zaken, waarin geene voorloopige instructie heeft plaats gehad en in zaken van overtreding. . . 57.

Slotbepalingen, op de beide af deelingen van dezen Titel toepasselijk 59.

NEGENDE TITEL Van de herkenning van veroordeelden, die

ontvlucht en weder achterhaald zijn. . . 60. TIENDE TITEL. Van de rechtspleging ter zake van valschheid. 60. ELFDE TITEL. Van de vervolging en de terechtstelling in zaken van misdrijf en overtreding, welke in eersten aanleg ter kennisneming staan

van het Hoog-Gerechtshof 63.

TWAALFDE TITEL. Van de wijze van rechtspleging jegens hen, die den eerbied schenden, aan de

openbare macht verschuldigd 64.

DERTIENDE TITEL. Van regeling van rechtsgebied. ... 66. VEERTIENDE TITEL. Van de wraking en verschooning van rechters, en de verzending van de zaak uit dien hoofde naar eenen anderen rechter 68

Sluiten