Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

beseeten, ghelijck uut de brieven van Binderen ende Helmont blijckt.

D'andere wooninge wordt beseeten van Joncker Michiel van Eyck, soone Geerardts van Eyck.

Nogh staet tusschen Rixtel ende Aerlen op scheyden van de limitien seeker cappelleken met een autaer reght, soo groot dat men misse daerin doen kan, ghebout ten tyden van de generale sterfte anno 1636 ter eere van St. Anthonis, Sebastian ende Rochus op costen van byde de voorscr. dorpen.

J. VAN OUDENHOVEN. Beschryvinghe van deMeyeryevan 's Hertogen-Bossche p. IQ :

Rixtel, Aerle ende Beeck, ende daeronder Stiphoudt, maecken een Banck ') ende hoort onder Beeck by Aerle de Donck. En p. 87: Heeren zijn geweest van Aerlebeeck, Stiphout ende Rixtel die van Oudaert.

Steph HANEWINKEL. Geschied- en Aardrijkskundige Be-' schrijving der Stad en Meierij van 's Hertogenbosch p. 346:

Rikstel, oudtijds Riestel, Rycxtel en thands verkeerdelijk Rixtel, is een gehugt van Aarle ten zuiden van hetzelve. Bij de Aa ligt hier een oud gebouw, het Ouldenhuis genoemd; de Heer of eigenaar van hetzelve hadt vele bijzondere voorrechten, die door Hertogin Johanna in 1386, vervolgends door Hertog Maximiliaan in 1482, en eindelijk door H. Hoog Mog. den 7 April 1656 bevestigd zijn. Onder deze voorrechten rekent men thands nog, dat aan dit Huis vele goederen en landerijen cijnsbaar en leenroerig zijn; het heeft ook nog zijne bijzondere Leenzaal en een Leenhof, bestaande uit enen Stadhouder, Secretaris en twe Schepenen. Dit huis

') Zie hierover echter St. Hanewinkel Qesch. en aardrijkskundige beschrijving der stad en meierij van 's Bosch p. 273. De oudste schepenprotocollen van Aarle, Beek en Rixtel bevestigen evenwel de zienswijze van van Oudenhoven voor hetgeen rechtens was vóór het jaar 1649. Omstreeks dat jaar waren Beek en Stiphout reeds van Aarle-Rixtel gescheiden. Hoe en wanneer dat geschiedde blijkt niet meer.

Sluiten