Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

het onbetrouwbaar wordt. Zijn de garens n.1. door het gebruik tot op de helft van de oorspronkelijke dikte uitgerekt of versleten of zijn eenige dezer garens gebroken, dan moet men de tros als onbetrouwbaar beschouwen. In tegenstelling met laadboomen, enz., die betrouwbaar blijven zoolang de elasticiteitsgrens niet' wordt overschreden, zullen alle soorten touwwerk door het gebruik op den duur hun sterkte verliezen, ook al wordt de veilige belasting nooit overschreden.

Diameter De diameter van schijven of trommels mag bij het gebruik van van schijven staaldraad niet minder bedragen dan 15 maal den diameter van het touwwerk. Voor snel gebruik neme men dezen diameter 25 a 30 maal die van het touwwerk.

Een goede staaldraadsplits geeft een verzwakking van 10%. Vooral moet bij het Werk plotseling „schrikken" worden vermeden, daar hierbij allicht een kracht wordt uitgeoefend, die 2 a 3 maal zoo groot is als bij gestadig werk. Kettingen- Voor het aanslaan van zware colli, vooral aan den wal, wordt veel gebruik gemaakt van kettingwerk. Ook voor hangers van laadboomen en voor laadreepen wordt nog wel ketting gebruikt. Als eisch moet hierbij evenwel gesteld worden, dat alléén beproefd kettingwerk in aanmerking kan komen en dat dit bovendien aan periodieke keuring en beproeving moet worden onderworpen. Niet beproefd kettingwerk beschouwe men — althans voor zware lasten — als onbetrouwbaar, daar een verborgen breuk in een enkelen schalm uiteraard den geheelen ketting onbetrouwbaar maakt.

Nog dient men er op te letten, dat de ketting gaaf is en er geen schalmen in voorkomen, welke plaatselijk zijn afgesleten. Een grondig onderzoek — schalm voor schalm — b.v. eens pér jaar, is daartoe noodzakelijk. Bij goede schalmen is, buitenwerks gemeten, de korte diameter der ovaal 3 J/A maal, en de lange diameter 43/8«maal de ijzerdikte der schalmen.

In de hierbij gevoegde tabel is de veilige belasting van ketting opgegeven in het gewone gebruik. De belasting waaraan ketting moet voldoen alvorens te breken, is vier malen zoo groot als de opgegeven - veilige belasting. Bij zeer snel gebruik is het raadzaam de veilige draagkracht ongeveer 25%—50% lager te nemen dan de tabel aangeeft. Bij gelijke ijzerdikte hebben kettingen met dammen een veel grootere veilige draagkracht, welke vermeerdering zelfs 40 °/o kan bedragen.

De middellijn der trommels of schijven mag niet minder bedragen dan het 20-voud van den diameter van het'ijzer der schalmen-

Sluiten