Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de verkorting van den arbeidsduur overwon. Ëen voorbeeld ten onzent is hetgeen geschiedde in het bedrijf van behangers en stoffeerders.

Ondanks allerlei bezwaren werd ook voor deji drukken tijd bij collectief contract de 11-urendag ingevoerd. Een ander voorbeeld is dat van de glasblazerijen, waar de nachtarbeid heette niet gemist te kunnen worden en waar die toch kon worden afgeschaft.

In 1916 wist de organisatie van de Vereenigde glasfabrieken LeerdamVlaardingen te verkrijgen dat eene proef werd ondernomen. Deze gelukte zoodanig, dat in de fabrieken Leerdam en Vlaardingen de nachtarbeid werd afgeschaft. Daarna werd de nachtarbeid ook afgeschaft en met 2 ploegen elk van 8 uur gewerkt in de fabriek van den heer W. Hasekamp te Schiedam en deze verklaarde nu, naar „De Glas en Aardewerker" mededeelt: „Het is een bepaald succes, want niettegenstaande met het oog op de electriciteitsbesparing, de windbuizen niet aangezet kunnen worden, is het kwantum reeds bereikt, wat zoowel voor uwe organisatie als voor mijn bedrijf een succes kan genoemd worden". En in een lateren brief aan de organisatie zegt de heer Hasekamp: „Uwe voorspelling van gelijken arbeid bij 8-urigen werkdag is meer dan bewaarheid, wat mij genoegen doet, ik zou het niet meer als vroeger terugwenschen".

In ieder geval mogen nimmer de arbeider en zijn gezin worden onderworpen aan de techniek zoo, dat hun levensgeluk eenigszins aanmerkelijk wordt geschaad. Het is een vraag van liefde voor den verkorten werktijd en voorts van doortastendheid, of men al dan niet terugdeinst voor zekere bezwaren, aan den aard van het bedrijf en de techniek verbonden.

VERMINDERING VAN LOON!

Deze werd in het Voorloopig Verslag als gevolg gevreesd.

Wat de vermindering van het loon betreft als gevolg van den verkorten arbeidsduur, zeggen echter de voorstellers: sedert lang is de vrees daarvoor overwonnen. Tegen allen schijn in leert de ervaring, dat waar de arbeidsduur wordt ingekort het loon wordt verhoogd; zoodat de arbeiders minstens aan loon ontvangen hetgeen zij vóór de verkorting ontvingen. Het boven aangehaalde bericht over de machinefabriek van den heer Stork wijst ook in deze richting. De arbeiders zelve zorgen dikwijls daarvoor, hetzij doordat ze reeds vereenigd waren, hetzij zij ten gevolge van de toepassing van den maatregel van verkorting zich gingen organiseeren en een loonactie begonnen. De arbeiders eischen vrij algemeen den wettelijk verkorten arbeidsdag, men late het ger «stelijk aan hen over om de gevolgen te dragen. Het bezwaar, gelegen in vervanging van handenarbeid door machinalen arbeid, kan hier geen gewicht in de schaal leggen. Deze moet worden aanvaard in het belang der maatschappelijke ontwikkeling, waarvan de voortgang der techniek een der gewichtigste factoren uitmaakt.

IS HET BETER VOOR AFZONDERLIJKE BEDRIJVEN DEN ARBEIDSDUUR TE BEKORTEN?

In het Voorloopig Verslag werd het beweerd, doch de voorstellers ontkennen het.

6

Sluiten