is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport over de verbetering der bevaarbaarheid der Hoogeveensche Vaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

Op de exploitatierekening bij toepassing van zuiggasgemalen (bijlage L) is voor personeel / 6670.— uitgetrokken; dit bedrag kan, zooals uit onderstaande cijfers blijkt, bij toepassing van electrische bemaling met eigen centrale worden verminderd tot / 4600. —.

1 opzichter-electricien bezoldiging ƒ 1200.—

reis- en verblijfkosten „ 400.—

1 electricien bezoldiging „ 900.—

reis- en verblijfkosten „ 300.—

2 machinisten-electricien 1 500.

hulppersoneel . . . j 300.

Te zamen . . ƒ 4600.— Het totale electrische rendement der installatie bedraagt (zie boven)

0.93 X 0.90 X 0.98 X 0.97 X 0.93 X 100 °/0 = 73.5 %. Met inbegrip van de verliezen in de riemtransmissies is het totale rendement stellig op niet meer dan 70 °/0 te stellen. Bij toepassing van zuiggasinstallaties is het brandstofverbruik per E. P. K.-uur slechts in zeer geringe mate van het vermogen afhankelijk. Uit een en ander valt de gevolgtrekking te maken, dat het brandstofverbruik bij electrische bemaling grooter is dan bij toepassing van zuiggasgemalen. Dit nadeel wordt niet opgeheven door de geringere kosten van vervoer van de turf.

De kosten van smeermiddelen, pakking en overige machinekamerbehoeften zullen bij electrische bemaling waarschijnlijk niet lager zijn dan bij toepassing van zuiggasgemalen.

De onderhoudskosten zullen bij de electrische bemaling zeer veel hooger zijn dan bij toepassing van zuiggasgemalen. Vooral met het onderhoud der 60 K.M. lange hoogspanningsleiding zullen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn (volgens Hoppe 3 °/0 der aanlegkosten ') ).

In verband met een en ander kan worden aangenomen, dat ook de exploitatiekosten bij een electrische bemaling, als in deze paragraaf besproken, hooger zijn dan bij toepassing van zuiggasgemalen.

Uit de bovenstaande globale cijfers en mededeelingen kan de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het geen aanbeveling verdient om de gemalen electrisch te drijven met stroom, betrokken uit een in verband met de onderwerpelijke bemaling afzonderlijk in het veen te stichten centrale.

Zie „Wie stellt man Projekte, Kostenanschlage und Betriebskostenberechnungen „für electrische Anlagen auf" door Fritz Hoppe, 6e Auflage, bl. 399.