is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club "Haarlem" 1889-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Voor het te laat is, zij hier uitdrukkelijk er op gewezen, dat alles wat nu volgen zal feitelijk uitsluitend en alleen bestemd is voor den pur-sang „Haarlemmer". Degene, die maar zoo'n beetje rood-blauw is, en vooral degene, die aan andere clubkleuren zijn voetbalhart toedraagt, legge het boekske weg. Hij zal er niet in kunnen opgaan, hij zal het niet kunnen waardeeren in die mate, waarop de geheele geschiedenis recht heeft. Mocht hij alsnog zijn nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen, en toch den sluier oplichten om eens rond te kijken in het particuliere voetballeven der Roodbroeken-vereeniging, dan zal hem dat geenszins worden belet, edoch — hij neme bovenstaande regels wel in acht en oordeele derhalve welwillend.

25 jaren Roodbroek!

De volgende bladzijden zullen U geven een samenvatting der fata en data van de H. F. C. „Haarlem" van af haar ontstaan tot op den dag van haar zilveren jubileum.

Ofschoon het spel met bat en bal naast dat met het „bruine monster" in onze vereeniging gedurende de eerste tijdperken beoefend is, hebben wij toch alle herinneringen slechts verzameld betreffende King Football, omdat het cricket al gauw ophield te bestaan, en het alleen het voetbalgedeelte was dat aanbleef en zich meer en meer uitbreidde.

De hoofdlijn van het werk zal gevormd worden door een overzicht van het voorgevallene in elk seizoen; door samenstellingen van elftallen en Besturen, door competitie-lijstjes, door opgaven van het aantal leden, voor- en nadeelige saldi en wat dies meer zij — een koud overzicht alzoo van officieele gegevens.

Daaromheen zult U vinden ter opluistering, een bonte rij van foto's, kiekjes, teekeningen, indrukken door verschillende personen opgedaan, korte beschrijvingen van belangrijke of typische gebeurtenissen, schetsjes van het optreden en het karakter van bekende leden en van de club zelf enz. enz. Niets is vergeten, alles zal het boek bevatten, al is het dan niet precies zwart op wit, dan in elk geval tusschen de regels in, lach niet —■ in elk geval tusschen de regels in — dat zijn voor den kenner de meest waardevolle alinea's; juist die ongeschreven woorden zijn het fijnst, die heeft den Haarle m-man voor zich alleen, daaruit voelt en proeft ie zijn club sterker dan uit hetgeen geschreven staat. Als hij dat niet doet, dan is het de pur-sang Haarlemmer niet, hij legge het boekske weg enz. — zie boven.