is toegevoegd aan je favorieten.

Verzamelde opstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEN KIESRECHT-BESPIEGELING.

297

mische en andere belangen van de klasse, die thans over de pohtieke macht beschikt, en voorts de belangen der cultuur". „Het valt niet moeilijk den schijn van algemeene belangen op den voorgrond te brengen en daarin zijn bijzondere belangen te koesteren, maar soms toch komt met elementaire kracht het klasse-egoisme voor den dag" — ten bewijze waarvan dan de verontwaardiging over de spoorwegstaking wordt aangevoerd, welke dus alleen de „heerschende klasse" schijnt te hebben benadeeld!

Goed gezien, moesten eigenlijk alle bezitters, tijdelijk althans, uit de vertegenwoordiging en uit het kiezerscorps worden geweerd. „Immers doet de taak des wetgevers op het huidige oogenbhk zich allermeest kennen als eene herziening van de bestaande orde van zaken" en nu worden „tot de samenstelling van het wetgevend hchaam juist zij geroepen, die belang hebben bij behoud van het bestaande en omdat zij dat belang bezitten."

Ligt het dan niet voor de hand, dat al die tegenstanders van herziening — evenals in 1795 de voorstanders van het stadhouderhjk bewind — eenvoudig uit de pohtieke hchamen dienen te worden verwijderd, omdat zij, als belanghebbenden, niet „geschikt zijn" voor die „hervormende werkzaamheid, welke het „uitgangspunt voor de toekerming van kiesrecht" behoort te zijn.

Maar, als men die slechts hun eigenbelang zoekende wederstrevers uitsluit, wie bhjven dan over? Wel, die belangelooze engelen, die, naar het schijnt, bij de „herziening" geen belang hebben. „In de klassen onzer samenleving, waar de „maatschappelijke welstand" heerscht, overheerscht, uitsluitend heerscht, mist de beschaving bij velen den stempel van echtheid en reinheid". „Als daar welvaart vernietigd wordt, gaat niets te loor".

„Hoog daarboven en trillend van kracht staat het maatschappelijk leven der klasse, die met het algemeen kiesrecht haar invloed op wetgeving en bestuur zal komen opeischen. Hier huist krachtig, doelbewust streven, vaste wil om op te heffen den druk waaronder geslachten op geslachten geleefd hebben, hier ook het martelaarsbloed dat idealen ként en daaraan durft te offeren. En omdat aan deze klasse, de klasse der arbeiders, vanouds het proletariaat der menschheid, de toekomst behoort; omdat door hun massale energie een gemeenschapsordening op zedelijker en reiner grondslag kan worden tot stand gebracht; omdat in deze klasse een goudmijn schuilt van geestehjke kracht —j geve men den arbeiders het middel om hun worstehng langs regelmatigen weg te kunnen strijden".