is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. 5. DE UITVINDING VAN DE BOEKDRUKKUNST. 99

Gedenkschriften wegens het 4e eeuwgetijde van de uitvinding der boekdrukkunst. Van stadswege gevierd te Haarlem, den lOden en 11 den July 1823. Bijeenverzameld door V. Loosjes. Haarlem, 1824. m. portr. van Coster en gekl. pl. 8°.

Westreenen van Tlellandt, van. Aanmerkingen op de „Gedenkschriften wegens het 4e eeuwgetijde van de uitvmding der boekdrukkunst, door L. Jz. Koster", overgenomen uit de 's Gravenh. Cour. van den 12, 14 en 28 July 1824, en vermeerderd met eenige aanteekeningen, strekkende om aan te toonen, dat door dit werk aan de zaak van Haarlem nadeel is toegebracht, 's Hage, 1824. 8°.

Haarlems en Kosters Regt op de uitvinding der boekdrukkunst, gehandhaafd tegen twee aanvallen in de Arnh. Cour. en de Bij. (getrokken uit den Algemeenen Konst- en Letter-bode 1823, nos. 45 en 46). Haarlem, 1823. 8°.

Scheltema, J., en J. Koning. Vier brieven over de laatste tegenspraak van het regt van Haarlem op de uitvinding der drukkunst. Haarlem, 1823. 8°.

Deze brieven zijn voornamelijk gericht tegen de bedenkingen van Ch. van Hulthem.

Typographia oder die Buchdruckerkunst, eine Erfmding der Deutschen; bei Gelegenheit der vierten Harlemer Secularfeier zur Ehre dieser Kunst in Erinnerung gebracht. Essen; 1823. 8°.

Typographia of betoog, dat de boekdrukkunst eene uitvinding der Duitschers is. Uitgegeven bij gelegenheid van de viering van het vierde eeuwfeest dier kunst, te Haarlem. Uit het Hoogduitsch, met een ophelderend naschrift van den Nederduitschen vertaler. Franeker, 1823. 8°.

Warnsinck Bz., W. H. De uitvinding der boekdrukkunst door Laurens Janszoon Koster te Haarlem Anno 1423. Zinnespel. Haarlem, 1823. 8°.

Co sterf eest en te Haarlem 1823. Stukken over de viering van het vierde eeuwfeest der boekdrukkunst.

a. Rapport van de Commissie benoemd door den Raad der stad Haarlem tot het onderzoek naar het jaar van de uitvinding der boekdrukkunst, en ter ontwerping van een plan voor de viering van het aanstaande eeuwfeest; betreffende het eerste gedeelte van den haar opgedragen last. Haarlem, bij Johannes Enschedé en Zonen, 1822. 8°.

b. Koning, J. In welk jaar dezer eeuw behoort het vierde jubel van de uitvinding der boekdrukkunst te Haarlem gevierd te worden? In twee brieven aan den Wel Eerw. Heere A. de Vries te Haarlem, beantwoord. Te Haarlem, bij de Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8°.

c. Programma wegens de viering van het vierde eeuwfeest der uitvinding van de boekdrukkunst door Laurens Jansz. Koster te Haarlem, den 10 en 11 July 1823. Te Haarlem, bij Johannes Enschedé en Zonen. 8°.

d. Palm, J. H. van der. Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst binnen Haarlem, aldaar uitgesproken