is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de geschriften der heilige Birgitta van Zweden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijkheid en mijn vreugde!" Maar tot de andere ziel zeide hij: „Omdat geen waar geloof bij u gevonden wordt en gij toch geroemd en geëerd werd als een geloovig christen, doch de daden die rechtvaardige menschen doen niet bij u te vinden zijn, daarom zult gij geen loon krijgen met de trouwe christenen. Gij vraagdet vaak in uw leven, waarom ik voor u sterven wilde en mij zoozeer voor u verootmoedigen. Ik antwoord u, dat dit geloof van de heilige kerk waar is en dat het trekt en leidt naar de hoogte van het hemelrijk, en mijn lijden en mijn bloed leidt hen het hemelrijk i». Daarom zal uw ongeloof en uw ijdele liefde u als in 't niet doen verzinken, en gij zult met betrekking tot de eeuwige geestelijke dingen tot niets worden. Maar dat de duivel den man niet verbet in het oog der menschen, daarop antwoord ik, dat deze wereld is als een herdershut en een zwijnenstal vergeleken bij het paleis of de burcht, waar God woont, en waarin het volk God eert. En daarom, op dezelfde wijze als hij er zoo langzamerhand in kwam, ging hij er ook utt."

BIJ DEN DOOD VAN NICOLAUS ACCIAJUOLI.1)

(VIERDE BOEK, KAP. 7.)

Iemand, in gebeden wakend en niet slapend, meende in een geestelijk visioen, een paleis te zien, onmetelijk groot met ontelbare

*) Hofmeester bij koningin Johanna van Napels. In het canonisatie-proces wordt medegedeeld dat toen Birgitta eens te Napels de gast was van een voorname dame. Jacoba Buondelmonte, Birgitta haar den dood van haar broeder Nicolaus Acciajuoli voorspelde. Verschrikt ijlde jacoba naar het huis van haar broeder, maar deze bevond zich volkomen gezond bij koningin johanna om verschillende staatszaken te behandelen. Jacoba was nu gerust en overtuigd dat Birgitta's voorspelling valsch was. Maar den volgenden dag werd Nicolaus ziek en stierf een paar dagen later. Dit toont aan dat Birgitta in 1366 bij den dood van Acciajoli in Napels was.

Madame de Flavigny (Sainte Birgitte de Suede, sa vie, ses revélations et son oeuvre. Librarie H. Oudin Paris. 3ième ed. 1910) is zoover ik weet de eerste die voor zeker aanneemt dat hier Nic. Acciajuoli bedoeld wordt. Birgitta heeft ook een neef van gen. Nic. Acciajuoli genezen, wat de vrienclschappelijke verhouding bewijst die heerschte tusschen Birgitta en de familie Acciajuoli.

77