is toegevoegd aan je favorieten.

Napoleon en zijne omgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAPOLEON.

291

als hij was, wipte de keizer naar binnen. En een oogenblik later reed men verder; in vliegende vaart ging het door dorpen, waar men de burgemeesters met de op papier gebrachte welkomstgroet in de handen, verbluft het staan: even vliegend ging men door steden, waar men zich geen tijd gunde om ook maar de geringste ververschingen te nemen. En zonder iets gebruikt te hebben, bereikte men na negenen in den avond van denzelfden dag Compiègne. Zooveel mogetijk kortte de keizer de begroeting en het voorstellen af en geleidde Maria Louise naar hare vertrekken, doch nam bij de deur geen afscheid. En den volgenden morgen gebruikten zij met hen beiden, zeer on-officieel, het eerste ontbijt In Compiègne bleven zij tot den dertigsten. Daarna vertrok het keizerlijke paar naar Saint-Cloud, waar het burgerlijk huwelijk voltrokken moest worden. Overeenkomstig de gebruiken der oude hoven waren de ceremoniën die te Weenen hadden plaats gehad voldoende, om het huwelijk wettig en onherroepelijk te maken. De vernieuwing der ceremoniën was nu niet meer dan een vorm, een plechtigheid die men verschuldigd meende te zijn aan de natie in wier midden de nieuwe souvereine werd opgenomen.

In de groote galerij van Saint-Cloud werd in tegenwoordigheid van het geheele hof, den 1« April het burgertijk huwelijk voltrokken, terwijl den 2« op de Tuileriën de hernieuwing van het kerkelijk huwelijk zou plaats vinden.

Daarbij, kwam de plechtige intocht in Parijs. Voorafgegaan door zijn garde, omringd door de maarschalken te paard, gevolgd door zijn familie en hofhouding, met een stoet van meer dan honderd rijtuigen, kwam Napoleon met Maria Louise de hoofdstad binnen. Het keizerlijk paar was gezeten in een glazen koets, zoodat men de