is toegevoegd aan uw favorieten.

"Voor vrijheydt ende vaderlandt"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INUNDATIE VAN DEN OMTREK DER STAD.

„de leege landen om de stadt best onder water gesettet sullen „connen worden met de minste ondienst van de Hooge „landen", daarna met gelijk doel zich naar het Fivelingoër* kwartier te begeven en van zijn bevindingen rapport.aan I Rabenhaupt te doen; wat later richtten de Gecommitteerde Staten tot een 4*tal heeren uit hun midden het verzoek alle middelen in het werk te stellen om het terrein rondom de stad te inundeeren en gaven Burgemeesters en Raden order de Stadshamrikken te doen onderloopen. Binnen Groningen werden door een tweetal dammen, in het Loopende Diep bij de Ossenmarkt, en in de A bij de Kranepoort, de Hunze en het Hoornsche Diep gestopt, terwijl naar alle kanten in den omtrek een groote activiteit werd ontwikkeld in het doorsteken van dijken en kaden; begin Juli toog tot dit doel de Raadsheer De Mepsche er zelfs met 100 soldaten op uit. In den dijk van den Paddepoel werd een gat gemaakt, de „Kaydijk" en andere lage waterkeeringen buiten de Steentil* poort werden doorgegraven, pioniers met kruikarren trokken met gelijke opdracht naar de Euvelgunne en Westerbroek, de Mepsche kreeg opdracht de „Suitwendinge" te stoppen, men stelde een onderzoek in naar de noodwendigheid om den Hoornschen dijk op verschillende plaatsen te vernielen en den advocaat*provinciaal werd bevel gegeven met een sergeant, 25 soldaten te voet en 4 te paard naar den Roderwolderdijk te trekken om dien te ruïneeren daar, waar de Luitenant* Generaal dat nuttig zou oordeelen.

Met het doorsteken der dijken en het onder water zetten der landerijen ging gepaard het onbruikbaar maken der overige toegangen. Tegen het einde van Juni werden de Commissie ' van defensie en Rabenhaupt gemachtigd alles in het werk te stellen wat met doorsnijden van wegen en vernielen van passen in het Westerkwartier tot verdediging van de stad nuttig zou kunnen zijn; bij de nadering van den vijand kregen een tweetal gecommitteerden uit de Staten met den advocaat* provinciaal last om met soldaten en pioniers eenige bruggen

88