is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe reeks boekbeoordeelingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 91 —

kleinkleurig-fijn, zoo ongrijpbaar-teer, zoo aardig zigzaglijnend, zoo pik-pok botsend, zoo stemmingrijk en toch zoo intiem gemoeds-logisch. En deze schrijfster verstaat de groote kunst dat wazig gevoelsleven, vol aandoenings-schakeeringen en karaktertegenstrijdigheden, op te voeren tot een mooie, pakkende eenheid van belangwekkend zielsgebeuren, spelend door deels tragische, deels komische, altijd merkwaardige en zeer afwisselende voorvallen en avonturen. Augusta van Slooten kent meisjes door en door, en laat me zeggen: ze heeft ze lief; en dat is haar groot succes. Dit boek is van protestantsch standpunt geschreven; de eenige bemerking, die ik zou willen maken, is deze: acht de schrijfster zelf den godsdienst zóó weinig, dat zelfs haar mooie figuren: Lucie, Else, Wout en Truus, nooit eens een syllabe van God en gebod behoorden te gewagen, zelfs in de hoogst-ernstigste levenstragiek?

518. PENSION v. TANTE SAAR. Aug. van Slooten. — H. J. W. Becht, Amsterdam.

Tante Saar is de type der zich heel en al aan meer volwassen meisjes toewijdende vrouw, die met haar goed, edel hart meer nog dan met haar beleid, overleg en menschenkennis, opvoedkundige wonderen verricht in de gemoederen harer kinderen, wonderen in haar intiemen kring, wonderen voor het leven. Dit is dan ook een zeer mooi boek, veel godsdienstiger dan Lucie van Hees, ja een boek, dat b.v. bij het eerste concert van Eus (p. 188 en vlg.) een zeer reine godsdienstige ontroering geeft, als de kolonel bidt voor zijn kleinen adjudant.... énkel bidt. Verbazend mooi! Deze auteur is verwonderlijk rijk in stemmingen, verwonderlijk moedig ook in haar prachtigen durf zóóveel verschillende meisjes-karakters saam te brengen, om die lieve, trouwe, moederlijke tante Saar, met het onbewogen zelfvertrouwen, dat ze zoo'n psychologisch gemoederenspel kan beheerschen! Compliment voor dit reine,

lieve boek vooral omdat 't zóó waar is ! Want zeker, zulke tante Saar's zijn er....

goddank!

519. DE FAMILIE WELDRING. Aug. van Slooten. — H. J. W. Becht. Amsterdam.

Wat te zeggen van dit boek? O ja, vooral een boek, waarin meisjes, Jo, Gonen Lotti, hoofdrollen .spelen, waarin, zelfs de beminnelijke zorgzaamheid .der moeder en de roerende opleving van tante Mine-Ko en de kranige vriendschap van Max Muller zich vooral om deze meisjes groepeert. Zeker, in dien zin een meisjesboek. Maar „de familie Weldring" is een levens-uitbeelding zoo kalm, zoo waar, zoo harmonisch, zoo rein en herhaaldelijk zoo teerdiep, dat het voor allen leeftijd is, om het algemeen menschelijke, dat het afdrukt in de gezonde ziel. Een mooi, heel mooi boek, dat ik ieder aanbeveel. Ik zou maar één bemerking willen maken: de auteur is zeker geen Amsterdamsche, anders zou ze bladz. 316 herzien. Neen dat „heerlijke" schommelen in bootjes, die dobberen op de hoog langs een stoomboot opstuwende golven, kan ik niet meegenieten.... ik weet er veel te veel rampen en ellenden van! Eén der ouderen in de bootjes had althans heel flink op dat groote gevaar moeten wijzen en dat doodendansje beletten.... Is 't niet? Zeker voor jonge meisjes.... Doch dit is een kleine kleinigheid, die niets afdoet aan mijn lof over dit bijzonder mooi boek, dat me meer dan eens deed denken aan het eerste boek van Willy van der Meeren en er toch ook weer niets op gelijkt.

520. MOEDERTJE SYLVA. Henny Koch. — J. A. Sleeswijk, Bussum. Een edeler opoffering, een zonniger levenslach, een opgewekter blijheid onder

's levens last en druk is niet denkbaar dan in dit meisjes-moedertje, dat de plaats van het echte moedertje inneemt thuis. Het is een opbeurend, rein, zeldzaam fijn gevoeld boek.

)21. VLINDERTJE. Henny Koch. — J. A. Sleeswijk, Bussum.

Wat een lief, aantrekkelijk boek ! De strekking is zeer goed en de toon bekoorlijk. Een echt cadeau voor onze meisjes.

>22. DE JONGENS VAN PROFESSOR VAN LEUVEN. Fel. Jehu. - Bruna, Utr. Nou, allergrappigste jongens zijn dat!... Dit boek moet maar veel jonge meisjes in handen komen en dan moeten ze er eens over nadenken.

123. TEDDY'S BOEK. Anna Ray. — A. W. Bruna, Utrecht.

Een prachtig dagboek, — zoo vol humor en fijnen geest! Zoo diep - niet zelden en toch zoo mooi jong!... Vol kleur en leven, vol ziel en geest...

519. DE FAMILIE WELDRING. Aug. van Slooten. — H. J. W. Becht. Amsterdam.

520. MOEDERTTE SYLVA. Hennv Koch. ~ T. A. Sleeswijk. Bussum.

521. VLINDERTIE. Hennv Koch. — I. A. Sleeswiik. Bussum.

522. DE JONGENS VAN PROFESSOR VAN LEUVEN. Fel. Jehu. - Bruna, Utr.

Nou, allergrappigste jongens zijn dat!... Dit boek moet maar veel jonge meisjes in handen komen en dan moeten ze er eens over nadenken.

523.