is toegevoegd aan uw favorieten.

De geneeskunde bij het Nederlandsche zeewezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 =============^

zenden; dat hij alleen binnen het fort burgerpraktijk mocht uitoefenen en een nauwkeurig geneeskundig journaal moest aanhouden.

Zoo lang de ziekten en verwondingen voor genezing vatbaar geoordeeld werden, was het geoorloofd de verpleging in de gasthuizen te doen voortduren. Rekende men de patiënten echter ongeneeslijk, dan waren Doctor en Chirurgijn verplicht daarvan schriftelijk kennis te geven, (1) „ten einde de patiënten te kunnen uitkoopen en het langdurige kostgeld te menageeren." Die uitkoop of schadeloostelling werd vóór het jaar 1697 alleen toegekend voor verminking, ten gevolge van verwondingen, in actie tegen den vijand bekomen. In 1600 bestond te Rotterdam (2) eene bos (bus) voor de arme gekwetste bootsgezellen waaruit gratificatiën verstrekt werden, soms met de clausule „dat ze nu niet meer lastig moeten vallen." In 1697 echter werd besloten (3) „dat alle verminktheid in en door het scheepswerk bekomen, buiten dronkenschap of eigen roekeloosheids-zul worden gesoulageerd en geredimeerd, als of die voor den vijand bekomen was." Het bedrag daarvan was verschillend. Vroeger deelden wij hieromtrent reeds enkele bijzonderheden mede- Eene bepaling in 1692 genomen hield in, dat verminktheid aan den 3en vinger aanspraak gaf op ƒ 25; 't verlies van het linker oog ƒ 350; idem been ƒ 350; alle vingers der rechterhand ƒ 300; rchterduim f 63, enz. In de publicatie der Staten-Generaal van 1781 werd onder anderen, voor het verlies van beide oogen ƒ 1500; één oog ƒ 350; beide armen ƒ 1500; beide beenen ƒ 700 toegezegd, „alles als de gekwetsten bij uitkoop wenschen gesoulageerd te worden; anders een zilveren dukaton 's weeks, als zij zich niet kunnen geneeren, en verminktheid van mindere conditie naar advenant."

De eerste belangrijke epidemische'ziekte onder de schepelingen waarvan wij in de bescheiden melding gemaakt vonden, was die, welke in 1599 op de Vloot van den Admiraal van

(1) Resol Amsterd. 9 Sept. 1692.

(2) Resol. Maze 10 Febr. 1600.

(3) Resol. Amsterd. 27 Juni 1697.