is toegevoegd aan je favorieten.

De geneeskunde bij het Nederlandsche zeewezen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294:

verstrekt uit „den Medicinalen winkel", te Batavia binnen de liniën, in de nabijheid van het kasteel ingericht en waarbij waren geplaatst, een Apotheker en een Laborant, belast met het opzicht en het bereiden van de medicamenten.

„Toen voor eenige jaren (1) in de stad Batavia eene krankheid ontstond, die geweldig voortwoedde en zoo afschuwelijk en aanklevend was, dat een iegelijk dezelve zocht te mijden als de pest," werd buiten de Diestpoort, bezijden den weg van Anke, een huis ingericht ter opname van alle degenen, die met zoodanige ziekte besmet waren. Dit huis werd het Leprozenhuis genoemd. Later bracht men het over naar het eiland Purmerend, en wij vinden voor dit ziekenhuis in 1783 (2) 3 Buitenregenten en 1 Binnenregent, benevens 2 Inspecteurs der Leprozen- vermeld.

Naar de eerste nu der genoemde ziekeninrichtingen, het Binnenhospitaal namelijk, werden de zieke schepelingen, gewoonlijk impotenten genoemd, na hunne aankomst ter reede van Batavia geëvacueerd. Of zij door de verzending naar die ziekeninrichting veel gebaat werden, zullen wij weldra zien. Meermalen toch heerschte in het Binnen- en Buitenhospitaal, vooral echter in het eerstgenoemde, eene zoo belangrijke sterfte, dat de Bewindhebbers in het vaderland er de aandacht op vestigden. Zoo maakten zij o. a. in 1767 (3) in een schrijven aan de Indische Regeering de opmerking, „dat dewijl uit de jongste ontvangene berigten tot ons smertelijk leedwezen vernomen hebben, dat sedert primo Januarij tot ultimo December 1766,

gedroogde visch; namiddags: spek met kadjang en hoenderpoespas; 's avonds: bierpap en candeel — Zaturdag voormiddags: melk, brood met cansie en gedroogde visch: namiddags: hoenderpoespas met selderij of andere groenten gekookt; 's avonds: candeel, bier en brood of bierpap. — Zondag voormiddags: melk, brood met cansie en gedroogde visch: namiddags: koebeestenvleesch met radijs gestoofd: 'savonds: karbonaadjes en bierpap. — Bij gebrek aan versche visch in den regentijd zal men gedroogde visch gebruiken; dezelve koken en met olie en azijn verstrekken. " op verlangen der practizijns werden van tijd tot tijd in de deze regeling eenige ondergeschikte wijzigingen gemaakt.

(1) Voor 1682. Zie J. NIEUHOFF'S Zee- en Landreizen, enz. pag. 212, waar ook eene afbeeldin gvan het gebouw aangetroffen wordt.

(2) Naamboekje enz. ut supra.

(3) Missive, dat. 14 Oct. 1767.