is toegevoegd aan uw favorieten.

De Vlaamsche beweging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegen nre nadat professor Mac Leod, de gekende ijveraar voor de vervlaamsching, namens de Congrescommissie in 1897 zijn uitgebreid „ Verslag" over de Vlaamsche Hoogeschool had laten verschijnen waarin de „trapsgewijze" vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool uitvoerig naar wetenschappelijke princiepen werd voorgesteld en toegelicht.

De beweging voor de Vlaamsche Hoogeschool werd inmiddels levendig bevorderd door de Vlaamsche Natuuren geneeskundige Congressen waarvan Mac Leod de stichter was en waardoor het concrete bewijs geleverd werd der Wetenschappelijke Nederlandsche taal wier bestaan door de Franschgezinden bestreden en ontkend werd; de „Vlaamsche Studentencongressen", telkens belegd door Leuvensche, Luiksche en Gentsche Hoogeschoolstudenten, alsmede de voordrachten van Mac Leod, Frans Reinhard, Alfons Sevens, Dr. Speleers, Lodewijk de Raedt e.a., werkten insgelijks sterk mede om de Vlaamsche-Hoogeschoolidee onder het volk te verspreiden. De strijd ging ook om verschillende stelsels van vervlaamsching s vooral de stelsels Mac Leod en Lodewijk de Raedt — de eerste voorstander van de zoogezegde „trapsgewijze vervlaamsching", de andere der integrale vervlaamsching, inbegrepen de technische afdeelingen, — joegen in Vlaanderen het intellectueele stof op met het gevolg dat het systeem Lodewijk de Raedt bijzonderlijk na de verschijning van zijn gezaghebbend studieboek „De Vervlaamsching der Hoogeschool van Gent" de eerepalm wegdroeg en om zijn nationalistisch radicalisme den voorrang behield op het, stelsel Mac Leod; het halfslachtige stelsel Fredericq-Pirenne dat de tweetaligheid voorstond en daardoor het „bilinguisme" in Vlaanderen behield, werd voorgoed verlaten en bij het vermomde Franskiljonisme opgeborgen. Na de eerste stap van Coremans en

Mac Leod geeft in 1897 zijn „Verslag" over de

vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool.

De rol van congressen en voordrachten.

Verschillende stelsels van vervlaamsching: stelsel Mac Leod, stelsel Lod. de Raedt.

De triom van het stelsel De Raedt.

Verwerping van het

stelsel Fredericq-Pirenne.

113

(8