is toegevoegd aan je favorieten.

Het 1e rapport van de Bezuinigingscommissie-Rink onderworpen aan een deskundig onderzoek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

antwoordelijken ambtenaren verbiedt de dikwijls ondeskundige en weinig of in het geheel niet gemotiveerde adviezen dier Staatscommissie voetstoots op te volgen. Van onvoldoende medewerking kan in zoodanige gevallen zeer zeker niet worden gesproken.

Hij, die echter zonder nauwkeurig onderzoek de voorstellen i der Bezuinigingscommissie reeds bij voorbaat voor verwezenlijking vatbaar acht, werkt mede aan de verfoeilijke hetze tegen de ambtenaren, die allerwege wordt gevoed en die de werkelijke bezuiniging in den Staatsdienst in hooge mate belemmert.

Wil men een daadwerkelijke bezuiniging op de Rijksuitgaven bereiken, dan zal een ieder de gulden woorden van het kamerlid dr. Deckers, gesproken bij de behandeling van de OntwerpOorlogsbegrooting voor het dienstjaar 1922 tot de zijne moeten ,maken n.1. „Het Departement is gegroeid zooals het daar'voor „ons staat en ik geloof dat een deugdelijke hervorming, die zal „medebrengen een ernstige bezuiniging, alleen kan worden aangebracht indien men zich laat voorlichten door ernstige, goed „willende en ook bezuiniging willende ambtenaren van datzelfde „Departement."

Het Bestuur van den Bond van Ambtenaren bij de Departementen van Algemeen Bestuur enz.

P. A. RAVELLI, Voorzitter.

J. M. GOEDBLOED, le Secretaris.