Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444

ALLIAGE—ALLIANTIE.

een der metalen domineert. De alliages worden meestal verkregen door samensmelting, bqv. van koper en tin tot brons (geschutbrons bevat 8% tin), van koper en aluminium tot aluminiumbrons, van ijzer en aluminium tot mitisijzer; zelden door inwerking van dampen op vaste of gesmolten metalen, bijv. messing (geel koper) door inwerking van zinkdampen op koper, of door cementeeren (zie aldaar). Voor de meeste alliages gelden de volgende regels: 1°. Zij zqn brosser dan eenig metaal, waaruit zij zijn samengesteld. 2°. De hardheid is grooter dan die van het weekste harer bestanddeelen; een week metaal wordt door alliage dus harder. 3°. Zij zijn minder rekbaar dan het meest rekbare der haar samenstellende metalen. 4°. Zij hebben zelden een specifiek gewicht, overeenkomende met dat der bestanddeelen, gewoonlijk is het grooter of kleiner. 5°. Het smeltpunt is veel lager dan dat van het smeltbaarste metaal. Het smeltpunt van tin is bqv. 230°, van bismuth 270° en van antimonium 430°, terwq'1 het alliage bij 95° C. smelt. In den laatsten 'tijd wordt aluminium veel voor alliages gebezigd; een kleine toevoeging hiervan bij andere metalen verhoogt hun vastheid en hardheid aanmerkelijk. Aluminiumbrons ontstaat door samensmelting van koper met 5 a 10% aluminium; aluminium-messing bevat slechts 1 k 3,3% van eerstgenoemd metaal.

Alliance franpaise, een vereeniging, in 1883 te Parijs opgericht onder den volledigen naam „Alliance francaise pour la propapation de ia langue francaise dans les colonies et & l'étranger". Haar doel is: uitbreiding der Fransche taal tot over Frankrijks grenzen. Te dien einde vestigt en ondersteunt zij Fransche scholen in het buitenland en onderhoudt een levendig verkeer met buiten Frankrijk wonende Franschen. Ook in tal van plaatsen in Nederland bestaan afdeelingen van de „Alliance francaise", die zich voornamelijk bezighouden met het organiseeren van lezingen en voordrachten.'

Alliance Internationale de la Démocratie socialiste was een vereeniging door Bakunin in 1868 na de mislukking van zijn pogingen op het congres „de la Ligue de la pais et de la liberté" gesticht ter verbreiding der leer van het anarchisme. Volgens haar program moest naar een algemeene revolutie gestreefd worden, ten _ einde de bestaande orde van zaken te vernietigen en absolute vrijheid voor den mensch te verkrijgen. De eerste daad dier revolutie behoorde te bestaan in opheffing van den staat, van alle politieke macht, gevolgd door staking van betaling van alle persoonlijke schulden en van belastingen, gelijktijdig met opheffing van het leger, de politie, de bureaucratie, de justitie, de kerk enz., alsmede afschaffing van allen eigendom en verbeurdverklaring van alle kapitalen en arbeidsmiddelen ten algemeenen nutte. Volgens de geheime statuten der vereeniging telde zij drie soorten van leden: de internationale broeders, de nationale broeders en de leden der half geheime, half openbare organisatie. De eerste groep telde slechts 100 leden en bracht verslag uit aan een centraal-comité. In 1869 sloot de vereeniging zich aan bjj de Internationale (zie aldaar), scheidde zich echter in 1870 weer daar¬

van af en ging het volgend jaar te niet, grootendeels tengevolge van onderlinge twisten.

Zie verder onder Anarchisme.

Alliance Israëlite universelle is de

naam van een vereeniging, in 1860 te Parijs gesticht. Zjj strekt zich uit over de geheele wereld en heeft te Parqs een Centraal Comité van 63 leden, van welke 25 aldaar woonachtig zijn. Haar bedoeling is: overal de gelijkstelling en de zedelijke ontwikkeling der Israëlieten te bevorderen; degenen, die van anderen te lijden hebben, omdat zjj tot Jakobs nakomelingschap behooren, bijstand te bieden en de verspreiding yan ieder geschrift te ondersteunen, dat zij geschikt acht voor het oogmerk der vereeniging. De eerste voorzitter dezer Alliance was KoenigswSrter. Véél heeft de Alliance ook te danken aan den steun van haar lateren voorzitter I. A. Crémieux, in 1870 minister van Justitie in Frankrijk. Zij telt ongeveer 40000 leden, bezit een jaarlijksch inkomen van ± 180 000 gulden, beheert voor het onderhoud van Israëlietische scholen in Turkije een fonds van tien millioen francs, gesticht door baron en baronesse Von Hirsch, en geeft een halfjaarlijksch geschrift in de Fransche en een in de Duitsche taal uit. Ook in Nederland heeft zij een afdeeline. Zij is steeds werkzaam door haar tusschenkomst bij de regeeringen of door haar vertegenwoordigers in het belang der Joden, sticht en onderhoudt scholen in oorden, waar deze ontbreken (bqv. in Noord-Afrika) plaatst jongelingen in de leer bij handwerkslieden en bevordert de wetenschap door ondersteuning der uitgave van door Israëlieten geschreven werken, alsmede door een jaargeld te verleenen aan Israëlietische geleerden. Zij heeft o.a. een landbouwschool gesticht te Jaffa bij Jeruzalem, ingericht voor 200 leerlingen, een te Djédeïa Dij Tunis en een te Or-Jehóeda bij Smyrna. Gedurende den Russiseh-Turkschen oorlog van 1877 heeft zij de ellende aanmerkelijk verzacht en op het congres van 1880 te Berlijn haar invloed doen gelden, om overal gelijkstelling te verkrijgen voor de verschillende godsdienstige secten. Eveneens verleende zij hulp tijdens de Jodenvervolgingen in Rusland (1881—1882 en later), alsmede in 1900 en 1901 in Roemenië en in den jongsten Balkanoorlog.

Ook elders heeft men vereenigingen met dergelijke bedoelingen, zooals de„Anglo-Jewish Association" en de „Board of Deputies" te Londen, de „Deutsche H<Ufsverein" in Berlijn en de „Board of Delegates" te New-York.

Alliantie is de naam van een verhond tusschen twee of meer mogendheden met een bepaald doel gesloten. In tegenstelling mét duurzame verbintenissen, zooals een unie, een confederatie, een statenbond of een bondsstaat, is de alliantie van- voorbijgaanden aard. De mogendheden, die een dergelijk verbond sluiten, zonder dat een der partijen iets van haar zelfstandigheid prijs geeft, heeten de geallieerden. Zooals reeds gezegd is, worden allianties gesloten met een speciaal doel, n.1. door wederkeerige ondersteuning in bepaalde gevallen, bepaalde doeleinden té bereiken. Men onderscheidt verschillende soorten van allianties: om zich tegen mogelijke aanvallen te beschermen, worden defensieve at-

Sluiten