is toegevoegd aan uw favorieten.

Het financieel beheer eener met rijkssteun werkende woningbouwvereeniging

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

De boekhouding naar de enkelvoudige methode

ning, die onderling moeten kloppen, is voor den leek een moeilijk werk. Alvorens wij nu overgaan tot het samenstellen van de balans en verlies- en winstrekening van de vereeniging, wenschen wij omtrent deze beide comptabele stukken eenige beschouwingen te geven welke den niet-deskundigen lezer eenigszins op weg helpen.

Wat is een balans? Een balans is een staat van de bezittingen en schulden welke een zaak op een gegeven oogenbük heeft, met vermelding van de waarde, welke die bezittingen en schulden vertegenwoordigen.

Wat is een verlies- en winstrekening? Een verlies- en winstrekening is een staat, welke over een bepaalde periode de bedrijfsresultaten van een zaak aangeeft en detailleert.

Welk verband bestaat er tusschen beide staten? Dit verband, dat op een goed ingerichte balans is te vinden, met welk bedrag het kapitaal der zaak tengevolge van plaats gehad hebbende transacties is vermeerderd of verminderd, terwijl de verlies- en winstrekening mede die vermeerdering of vermindering aangeeft, onder vermelding, min of meer gedetailleerd, van de oorzaken dier vermeerdering of vermindering.

Lichten wij zulks met eenige eenvoudige voorbeelden toe. Een winkelier maakt op 1 Januari 1919 een staat van de bezittingen en schulden zijner zaak op, en komt dan tot de volgende

BALANS PER 31 DECEMBER 1918.

debet. credit.

Kassa ƒ 500 — Crediteuren .... ƒ 3200 —

Winkelgoederen . . „ 8000 — Kapitaal 8000 —

Inventaris „ 1500 —

Debiteuren 1200 —

ƒ 11200 — ƒ 11200 —

===== 1