is toegevoegd aan uw favorieten.

Gemma Galgani

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar Jezus troostte haar.

„Mijn Dochter", sprak Hij, „denk in alle onzekerheden, kwellingen en tegenspoed minder aan anderen dan aan Mij; zoek uw verlichting en troost minder in hen dan in Mij,"

In de maand September kwam Pater Gaëtano om gezondheidsredenen naar Lucca; maar toen hij den uitslag vernam van het geneeskundig onderzoek en den ongunstigen invloed daarvan op den geest van Mgr. Volpi, voelde ook hij zijn vroeger zoo vaste overtuiging aan het wankelen gebracht. Gedurende de twee maanden echter, die hij te Lucca doorbracht, had hij volop gelegenheid het verschijnsel der wondteekenen waar te nemen. Hij sloeg het nauwkeurig . gade en al zijn twijfelingen werden opgelost.

In een brief aan Mgr. Volpi deelde bij dezen mede dat hij de proef van den geneesheer herhaald en tot drie of viermaal de zichtbaar diepe wonden der handen had laten wasschen; ze waren daarop niet verdwenen, en het bloed, een oogenblik gestuit, was aanstonds weer gaan vloeien.

Ook de Provinciaal Moreschini, die herhaaldelijk wegens ambtsbezigheden te Lucca kwam, verder ridder Giannini, zijn echtgenoote, zijn oudste zoon en voornamelijk zijn zuster, Mevrouw Cecilia, allen achtenswaardige en geloofwaardige personen hadden in het tijdsverloop van anderhalf jaar, zoo vóór als na het geneeskundig onderzoek, herhaaldelijk gelegenheid, zoowel de wondteekenen als de andere lijdens-

na nei geneesKuncug onaerzoeK, nernaaiaenjK gelegenheid, zoowel de wondteekenen als de andere lijdens-