is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsch burgerlijk recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1366 B. W.

83

welke de partij die het aanbod deed in ruime mate heeft, geheel verstoken zijn, indien de overeenkomst reeds voltrokken ware op het tijdstip, waarop het bericht van aanneming verzonden is.

Is hiermede ook uitgemaakt, op welke plaats de overeenkomst is aangegaan 'i Gewoonlijk wordt aangenomen dat dit het geval is en dat de overeenkomst moet geacht worden te zijn voltrokken ter plaatse, waar het bericht der aanneming van het aanbod ter .kennis van den aanbieder gekomen is. Intusschen kan uit den inhoud der overeenkomst blijken, dat partijen zich eene andere plaats van voltrekking daarvan hebben voorgesteld, bijvoorbeeld doordat daarbij de gebruiken, eener bepaalde plaats als richtsnoer aangenomen worden; in dergelijke gevallen moet mijns inziens die andere plaats gelden als die, waar de overeenkomst gesloten is.

Zoolang geene overeenkomst tot stand gekomen is, kan elke partij hare wilsverklaring herroepen. Tot op het tijdstip, waarop de aanbieder bericht ontvangen heeft dat zijn aanbod is aangenomen, kan hij het terugnemen en kan de ontvanger van het aanbod op eene bereids door hem gedane aanneming terugkomen; het laatste dus feitelijk alleen, mits hij voor de herroeping der aanneming een sneller werkend middel van gemeenschap bezige dan voor de aanneming, bijvoorbeeld de telegraaf. Voor den ontvanger van het aanbod is de bevoegdheid van den aanbieder om het te herroepen niet zonder bezwaar. Immers hij kan hebben besloten het aan te nemen, bericht daarvan hebben verzonden en zich gehaast hebben de uitvoering der aangeboden overeenkomst door het sluiten van andere overeenkomsten te verzekeren, om vervolgens de jobstijding te ontvangen dat de aanbieder zich nog tijdig bedacht heeft en zijn aanbod terugneemt. Voor hem zou zeker eene regeling verkieslijk zijn, volgens welke de aanbieder door zijn aanbod eenzijdig gebonden was tot op het tijdstip, waarop hij onder gewone omstandigheden een antwoord kon verwachten. Na dat tijdstip zou de aanbieder door zijn aanbod niet meer gebonden moeten zijn; te laat gedane aanneming daarvan zou slechts als een nieuw aanbod behooren te gelden. Hieraan zou voor den aanbieder het voordeel verbonden zijn dat zijn aanbod, indien hem niet tijdig een bericht van aanneming gewerd, van zelf verviel, zonder dat hij het behoefde te herroepen. Eene degelijke regeling, die aan beide partijen grootere zekerheid zou verschaffen, bestaat echter hier te lande niet.

Bij gebreke van toestemming der partijen kan geene overeenkomst tot stand komen. Die toestemming ontbreekt, wanneer er aan een