is toegevoegd aan uw favorieten.

Freule Julie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen twee bandjes en die geven een volledig overzicht van de geweldige gebeurtenissen, zonder een oordeel uit te spreken. Het is een kostbare verzameling van foto. grafieën, reproducties van aanplakbiljetten en documenten, waarvan thans reeds de origineelen zeldzaam zijn. Wtj maken alles nog eens mee, wat wijzelf beleefden of vernamen uit de dagbladen; wtj vernemen het in woord en beeld. WU zelf en vooral onze naneven mogen schrijvers en uitgevers dankbaar zrjn voor deze populaire en belangrijke uitgave. Boekenschouw.

36. NAPOLEON EN DE VKODWEN, door H. P. Seerke. Met

vele platen en portretten f 1.26

De bekende geschiedkundige Dr. H. F. HELMOLT schrijft van de werken over Napoleon van Geerke: „Op populaire .duidelijke wijze wordt hier Napoleon's leven verhaald,

, ' „zonder dat de lezer vermoedt, welke grondige studie „hieraan vooraf is gegaan. Geerke verstaat de kunst „boeiend en onderhoudend te schrijven en toch historisch Juist de feiten weer te geven. Een welverdiend succes „zal zeker niet uitblijven."

37. PETRA. Roman door Björnstjerne BjOrnson. 266 bis. fl.25 Een treffend boelend verhaal van een meisje dat door haar bruisende, overmoedige wilskracht haar levensdoel bereikt. De eenvoudige taal van den grooten Noorschen schrijver spreekt direct tot ons gemoed en blijft ons boeien tot aan het eind toe. Algem. Haandel. Bibliogr.

8a DE TORENS ZINGEN I Nederlandsche Torens en hunne Klokkenspelen door D. J. van der Ven. Met 56 afbeeldingen naar fotographische natuuropnamen. 226 blz. . . . f 1.45 Dit deel vormt een der aantrekkelijkste werken uit de serie Foto-uitgaven der Meulenhoff-Editie. De vele pakkende foto's van onze mooie Nederlandsche Torens alléén zijn de prijs van het boek reeds dubbel waard. Doch de hoofdzaak vormt de tekst waarin op onderhoudende prettige wijze door den sehrüver over Klokken en Torens verhaald wordt. De Kroniek.

39. JEANNE D'ARC. De Maagd van Orleans, door H. E. Koopmans van Boekeren. 230 bladz., geïllustreerd. . . . f 1.25 Het leven van Jeanne d'Arc wordt in dit boekje zeer boeiend en historisch juist verhaald N. Rott. Crt.

40. BLOEMEN door D. J. v. d. Ven. Met 64 afbeeldingen.

268 bladzttden ! f 1.45

Bij de firma J. M. Meulenhoff is dit mooie boekje verschenen, dat de aandacht verdient van natuurliefhebbers, die in eene plant, eene bloem nog iets anders zien dan een voorwerp van studie. De heer D. J. v. d. Ven geeft hier, bij 66 afbeeldingen naar opnamen door Mevr. M. Buining—Bul en Jos. Raemaekers, in een aantal zeer aantrekkelijke opstellen, wat bloemen en planten vertellen. Hij vereenigt ook het nuttige met het aangename, want hij geeft ook tal van aanwijzingen, waarmee ook de tuinman gaarne zal kennismaken. Prov. Gron. Crt.

Freule Julie.

8