is toegevoegd aan uw favorieten.

Freule Julie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49. DE DROOM. Vervolg van „OPGANG" of de „Roman van een vrouwenleven", door Anna van Gogf/—Kaulbach.

Eenvoudig gebonden f L25

Wie „Opgang" gelezen heeft, zal zeer zeker er naar verlangen ook dit boeiende vervolg van dien mooien roman te lezen.

60. WILLEM VAN ORANJE, door H. Laman Trip—De Beaufort

106 bladz. Eenvoudig gebonden f 1.15

Dit tooneelspel behandelt het tijdperk van het beleg en ontzet van Leiden; het teekent welk een kracht er uitging van den toen zieken Willem van Oranje. Een mooi, vlot geschreven tooneelspel, dat. zeker groote belangstelling zal wekken. Utrechtsch Dagblad.

61. ARON LAGDNA. Tooneelspel in drie bedrijven, door Isr.

Querido. Eenvoudig gebonden f 1.25

In den dialoog toont zich hier Querido als gewoonlijk een groot meester. Het mooiste is zeker de scène tusschen Aron en zijn vader in het 18e tooneel van het laatste bedrijf. Dat is aangrijpend. Stemmen des TUds.

62 en 68. DAVID C0PPERFD3LD 1111, door Charles Dickens. Vertaling van J. Clant v. d. Mij 11—Piepers.

Eenvoudig gebonden f 1-35

Voor de tallooze liefhebbers van den graag gelezen schrflver zal deze goedkoope, sierlijke uitgave wel zeer welkom zijn. i Haagsche Courant

64. PEER GYNT, door H. Ibsen. Vertaling van J. Clant v. d.

Mijll-Piepers f L28

Men is het er algemeen over eens, dat „Peer Gynt* het werk van den meester is, van onvergankelijke waarde.

De Beweging.

66. SAPHO door A. Daudet Vertaling van A. van Gogh—

Kaulbach rL26

Met meesterlijke hand teekent Daudet hier het Parijsche leven. Hij voert ons tn een wereld van tragiek en menscheltjke aandoeningen. Zooals bekend, droeg hij dit boek op aan zijn zoons, wanneer zij twintig jaar zouden zijn.

Algem. Maandel. Bibliogr.%

66. WILDE EEND, door H.D>sen. Vertaling van J. Clant v. d.

MM 11—Piepers ■ -J036

Dit symbolische stuk is merkwaardig juist in de karakteristiek, uitermate verdienstelijk in de heel onverwachte tragiek der beslissende momenten. De Tijd.

67. SCHEFFEL, „EKKEHARD" f 1-25

Hoevele malen lk dit onvolprezen boek gelezen heb, zou ik niet kunnen zeggen, maar steeds ontdekte ik er meer schoonheden in, Ekkehard is een boek, dat nooit oud wordt Prof. Dr. L. Knappert.

58. Ons Mooie NSsdebxahd. GELDERLAND II (De Geldersche Achterhoek), door D. J. v. d. Ven. 250 bladz. 62 photogr.

natuuropnamen. Eenvoudig gebonden f 1.45

Tekst zoowel als illustraties van dit boekje zijn door den schrijver bewonderenswaardig goed verzorgd. Gron. Crt