is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

de 200.000 die den Keizer en den Koning volgden, waren er 60.000 onbekwaam of onwaardig om de wapenen te dragen. Slechte elementen, die het vooruitzicht van den buit had aangelokt. Vervolgens het gevaarlijke voorbeeld van den Koning van Frankrijk, die zijn echtgenoote op den tocht medenam. Dit werd door een groot deel der Kruisvaarders gevolgd, terwijl elk der edelvrouwen een gevolg aan dienstboden medenam. Hun aller bijzijn op de lange reis werd een verderf voor de tochrgenooten. Ook koningin ELéONORE van Frankrijk gedroeg zich niet onberispelijk.

De aanwezigheid van zulk een 'groot aantal slecht werkende en ongunstige elementen moesten ontbindend werken wanneer niet een zeer strenge en onverbiddelijk gehandhaafde tucht in het leger heerschte. En deze liet alles te wenschen over. Koenraad en Lodewijk waren beiden wel zeer dappere ridders doch zij misten de gave van een goed legeraanvoerder te zijn en het doorzicht zulk een leger goed te regelen. Dit laatste was in dien tijd, toen behoorlijke wegen hoogst zeldzaam waren, trouwens zeer moeilijk. Zoo was er van den aanvang af een volslagen gemis aan kracht bij de leiding. Een ieder deed zoo ongeveer wat hij wilde; en ddt waar zooveel slecht volk meetrok en de tocht maanden moest duren.

Dan kwam er noj „de blinde staatszucht," de politiek' bij. Onder de regeerders van het koninkrijk Jeruzalem en de andere vorstendommen, die na den Eersten Kruistocht onder Godfried van Bouillon, toen hij de Heilige stad veroverde, ontstaan waren, heerschtje geen eendrachtig streven. Elk lette slechts op zijn belang en volstrekt niet op dat der Christenheid. Er werden bondgenootschappen gesloten met TurksChe vorsten, welkt • zeer nadeelig waren voor de aangrenzende Christenrijken. Ook werkte de Grieksche keizer te Constantinopel niet mede om den Kruistocht te bevorderen. Aan de vriendschap van den Turk was hem meer gelegen. Pit waren te zamen redenen genoeg om het mislukken