is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

heffen,". doch ook' niemand heeft ook' treffender lessen in de verdeemoediging gegeven. Praesis ut prosis, non ut imperes. Gij zijt aan het hoofd gesteld opdat gij ten voordeel zoudt zijn, niet om te heerschen. Wat er aan het Pauselijk Hof viel af te keuren, wordt onbewimpeld afgekeurd. Het geheel is een aandoenlijke uiting van het geloof eens monniks, een geloof dat bergen kan verzetten.

Toen het bericht van zijn naderend einde bekend werd kwamen bisschoppen, prelaten en abten naar Clairvaux geijld om den laatsten zegen van een Heilige te ontvangen. Onmiddellijk na zijn ingaan tot den Heer kwam van alle zijden het volk als een golvende zee naar Clairvaux toegestroomd om eerbied tè betuigen aan zijn stoffelijk overschot, meer nog om zijn voorbede in te roepen dan om voor hem te bidden.

Als geheel de wereld zijn wijsheid verkondigde en zijn raad kwam inroepen, getuigde hij zeer oprechtelijk zijn onwetendheid en zijn gemis aan ervaring. Alleen en op eigen hand ging hij de meest dreigende gevaren tegemoet. Interjicite errores, diligite homines. Doodt de dwalingen, bemint de menschen. Geen smarten des lichaams noch groot zieleleed vermochten hem te weerhouden. Als hij eens den Paus in allermoeilijkste omstandigheden heeft ter zijde gestaan en door zijn heilige overredingskracht eene gelukkige oplossing heeft tot stand gebracht, luidt het: ,,Ik draag mijn loon met mij mede, dat is de zegepraal van Christus en de vrede der Kerk."