is toegevoegd aan uw favorieten.

De H. Franciscus van Assisië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

to7

zicht zich omvallen: doch dan zal hij tevens den armen en nederigen, aanvankelijk door hem teruggewezen man zien, die geheel alleen die Kerk schraagt, voor ineenstorten behoedt en weder recht zet. Die door de Voorzienigheid gezonden Man Gods zal in al zijn eenvoud het verlossende woord spreken, waar de wijzen te vergeefs over hebben gepeinsd: „Maakt niet de Kerk arm om volmaakt te wezen, doch wordt zelf arm en volmaakt." Hij -zal de armoede met een meer dan aardsche liefde gaan beminnen en vrijwillig beoefenen. Hij zal een voorbeeld geven zooals nog nooit een mensch voor hem, noch na hem heeft gegeven. Hij zal dat zoo bijzonder diepzinnige, dat mystieke Middeneeuwsch Woord spreken, als hem, in gepeins verzonken, schertsend gevraagd wordt of hij aan een Bruid denkt: Ja, ik denk aan eene Bruid die met den Zaligmaker mede het Kruishout besteeg, toen de Moeder des Heeren aan den voet bleef staan. Mijn Bruid zal zijn de Heilige Armoede.

Dat is de groote, de onberekenbare, de door de Voorzienigheid gewilde beteekenis van den Heilige Franciscus in de geschiedenis der Kerk en der wereld; dat Hij Kerk en Maatschappij voor ineenstorting behoedde, het volk weder de Kerk deed beminnen, en tot Haar terugvoerde.

Dat is ook het allesafdoende onderscheid tusschen dien Heilige en Arnold van Brescia met de talrijke dwaalleeraars van de i2e eeuw, welke zijn leer overnamen en uitwerkten; zij dwaalden steeds verder af en, zwakke en soms slechte menschen als zij waren, wilden zij der Kerk eene Hervorming van buiten toevoeren, terwijl Franciscus een onovertroffen voorbeeld gaf van zolfhervorming en tallooze met tallooze anderen daartoe bracht. „ I

Arnold, geheel ingenomen met het grootsche doel, dat hij wenschte te bereiken en door een onberaden ijver voortgesleept, besloot zijne denkbeelden in Brescia toe te passen. Hij stuitte daarbij al dadelijk op een gewei-