Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464

leiden wij af, dat nog geen afschrijvingen hebben plaats gehad. Nemen wij verder aan, dat de boekwaarde niet bekend is, dan moeten bovengenoemde bedragen respectievelijk op de rekeningen „Machines" en „Fabriek en gebouwen" worden afgeschreven en moeten deze derhalve voor een overeenkomstig lager bedrag op de balans voorkomen.

Blijkens de Balans was aan het einde des jaars resp. ƒ 170 — en ƒ 180,— verschuldigd voor Diverse kosten en voor Rente. Beide rekeningen komen echter niet voor op de Exploitatierekening. Zeer waarschijnlijk heeft men verzuimd, bij het ontwerpen van de Exploitatierekening deze posten in aanmerking te nemen, tenzij zij ten onrechte op eene andere rekening geboekt zijn. Hiernaar dient dus een onderzoek te worden ingesteld, terwijl dan tevens kan worden nagegaan, of aan de Obligatiehouders geen rente betaald is geworden.

Wij nemen thans aan, dat de posten ad f 170,— en / 180,— vergeten zijn.

Eveneens heeft het er allen schijn van, dat de voorraad „Goederen in bewerking", blijkens de balans eene waarde vertegenwoordigende van ƒ 5.021,—, abusief op de Exploitatierekening is weggevallen, tenzij dit bedrag ten onrechte geboekt is op het hoofd „Verkochte fabrieksgoederen".

Om een duidelijk beeld te kunnen geven van de „Fabricagerekening", nemen wij aan, dat genoemde som van f 5.021,— bij het opmaken der Exploitatierekening vergeten is. Dat de Exploitatierekening „klopt" met de Balans is geen afdoend bewijs, dat bovengenoemde posten in rekening zijn gebracht. Het boekonderzoek moet aanwijzen, wat heeft plaats gehad.

Onderzocht dient te worden, wat de oorzaak is, dat op de Balans onder het hoofd „Exploitatie" een bedrag van f 1.930,— als actief gebracht is. Is het een saldo van vroegere jaren, dan had dit behooren te worden afgeschreven.

Is het een saldo der tegenwoordige Exploitatierekening, dan had deze rekening daarvoor gecrediteerd moeten worden.

Opmerking verdient verder, dat niets gereserveerd is voor „Bedrijfsbelasting" en „Dubieuse debiteuren" en er geen voorraad „Bewerkte goederen" schijnt te zijn.

Wat den toestand betreft waarin de zaak verkeert, merken wij

Sluiten