is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche mijnwetgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

vereenigt, aan de werkgeefster daarvan eene schriftelijke verklaring af te geven. Weigert de arbeider deze verklaring af te geven zoo wordt deze weigering aangemerkt als eene opzegging van de dienstbetrekking uiterlijk tegen den dag, waarop het nieuwe of gewijzigde reglement in werking zal treden.

43, Dit reglement treedt in werking op den 1 Februari 1909.

C. DOMANIALE STEENKOLENMIJNEN TE KERKRADE.

Wet van den 19den Juni 1845 (Stbl. n°. %9), betr. den I tildelijken afstand van het beheer en genot der domaniale steenkolenmijnen te Kerkrade.1)

Wij Willem LT, enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het belang der inkomsten van de schatkist, zoowel als van de algemeene welvaart medebrengt, dat aan Ons de bevoegdheid worde verleend, om aan de toekomstige concessionarissen van eenen ijzeren spoorweg j van Maastricht naar de Pruissische grenzen, met eenen zijtak | naar de domaniale steenkolenmijnen te Kerkrade, het beheer en j genot dezer mijnen tijdelijk af te staan;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg dér Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Art 1. Het beheer en genot der domaniale steenkolenmijnen te Kerkrade, en der gebouwen, stoom- en andere werktuigen, tot dezelve behoorende, in voege als die door het bestuur der domeinen worden bezeten, kunnen door Ons aan de toekomstige concessionarissen van een ijzeren spoorweg van Maastricht naar de Pruissische grenzen, met een zijtak naar de vermelde mijnen, worden afgestaan gedurende eenen termijn van negen en negentig jaren, van het tijdstip af en op de wijze, nader tusschen Onzen Minister van Financiën en de concessionarissen vast te stellen. ») ') Gewijzigd door de Wet van 19 Juli 1881. (Stbl. n°. 132). zie hierachter

W») Aan de bepalingen van dit artikelis uitvoering gegeven door het sluiten van het contract van 8/4 April 1846, hierachter opgenomen, (blz. 100).