Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

2. De directeur is tevens secretaris van het bestuur, tenzij het bestuur het wensohelijk mocht achten een zijner leden of een ander beambte met de functie van secretaris te belasten.

Art. 93. 1. Het bestuur benoemt, den betrokken werkgever en de betrokken fondscommissie gehoord, voor elke afdeeling van het Fonds een agent, die belast is met de dagelij ksche administratie der afdeeling.

2. De agent is tevens secretaris van de fondscommissie dier afdeeling.

3. Eén agent kan voor meerdere afdeelingen werkzaam zijn. Art. 94. li Het bestuur benoemt een medisch-adviseur, wiens

advies door het bestuur en den directeur wordt gevraagd in alle aangelegenheden van geneeskundigen aard en die belast is met de geneeskundige controle.

2. Hem worden door het bestuur een of meer controleerende geneeskundigen toegevoegd.

3. Het bestuur benoemt ziekencontroleurs en regelt, den medisch-adviseur gehoord, de wijze waarop de controle door hen wordt uitgeoefend.

Art. 95. 1. Het bestuur bepaalt de tijdstippen zijner gewone vergaderingen.

2. Buitengewone vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of het door ten minste vijf bestuursleden schriftelijk, met opgave van redenen, wordt gevraagd.

3. De leden worden door den voorzitter ten minste vijf dagen te voren schriftelijk ter vergadering opgeroepen met opgave van de punten van behandeling.

4. Het hd, dat verhinderd is de vergadering bij te wonen, geeft daarvan zoo spoedig mogehjk kennis aan zijn plaatsvervanger en aan den voorzitter.

5. Met uitzondering van het geval, bedoeld in art. 97, tweede lid, kan de vergadering ook over niet in den oproepingsbrief vermelde punten beshssen.

Art. 96. 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur.

2. Van elke vergadering wordt een proces-verbaal opgemaakt, door den voorzitter en den secretaris te onderteekenen.

Art. 97. 1. De vergadering is tot het nemen van besluiten niet bevoegd, tenzij de voorzitter of diens plaatsvervanger en ten minste de helft der overige leden aanwezig zijn.

Sluiten