Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112

2. Heeft eene vergadering ingevolge het bepaalde in het eerste hd geen besluit kunnen nemen, dan is de eerstvolgende vergadering tot besluiten bevoegd, indien ten minste acht leden aanwezig zijn. Zijn zoowel de voorzitter van het bestuur als diens plaatsvervanger afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten door het hd, dat van de aanwezigen het oudst in jaren is.

3. De besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

4. Bij staking van stemmen wordt het nemen van het besluit tot de eerstvolgende vergadering uitgesteld. In deze vergadering wordt bij staking van stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen; bij staking van stemmen over personen beslist in deze vergadering het lot.

5. Iedere handeling en ieder besluit van het bestuur, strijdig met dit Beglement, is nietig.

Art. 98. 1. De fondscommissiën beslissen over de toekenning van uitkeeringen uit de ziekenkassen.

2. De toegekende uitkeeringen worden schriftelijk aan den werkgever medegedeeld.

3. Van elke beslissing omtrent aanspraken op uitkeering wordt den belanghebbende op zijn verzoek schriftelijk mededeeling gedaan.

Art. 99. 1. De fondscommissiën waken tegen misbruik van uitkeeringen. Zij kunnen door tusschenkomst van den agent werklieden voor geneeskundig onderzoek doen oproepen.

2. De fondscommissiën onderzoeken de bij haar ingekomen klachten over zaken de ziekenkas betreffende.

3. Door de fondscommissiën kunnen met goedvinden van het bestuur andere bestuurswerkzaamheden worden verricht.

4. Elke fondscommissie regelt hare wijze van werken bij een huishoudelijk reglement, hetwelk de goedkeuring van het bestuur behoeft.

6. Iedere handeling en ieder besluit van eene fondscommissie, strijdig met dit Beglement, is nietig.

Art. 190. 1. De algemeene vergadering vertegenwoordigt de leden van het Fonds.

2. Zij wordt bijeengeroepen en geleid door den voorzitter van het bestuur en is tot besluiten bevoegd, ongeacht het aantal aanwezige leden. De overige leden van het bestuur hebben toegang tot de algemeene vergadering en brengen daarin eene adviseerende stem uit.

Sluiten