is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe te prediken voor heidenen en Mohammedaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

een zuiver Mohammedaansche bevolking althans zoo veel van het Arabisch verstaat, dat de meest voorkomende Koranteksten voor hem geen mysteriën bevatten. Het moge waar zijn, dat de bevolking in Indië zelve den Koran niet verstaat, het maakt toch een verkeerden indruk, als de zendeling tegenover een Mohammedaansch priester of een hadji verklaren moet, dat ook hij deze gewijde teksten niet verstaat: daaruit wordt een zekere superioriteit van den Islam boven het Christendom afgeleid. Reeds hierom is het zeer gewenscht althans iets van het Arabisch af te -weten. Voor ons doel is het verder niet van belang op de strijdvraag in te gaan, of het Arabisch wel voldoende in het Westen kan geleerd worden en of men daarvoor zich niet op het zendingsveld zelf bevinden moet.*) Wat onze zendelingen noodig hebben kunnen zij zich hier in het Westen makkelijk genoeg eigen maken.

6. Wij willen eindigen met nog eens te wijzen op den invloed dien de taal op vorm en inhoud der prediking heeft. Omdat er geene of bijna geene abstracties in de meeste Indonesische talen bestaan, is de prediker genoodzaakt de Christelijke begrippen telkens weer door verhalen en beeldspraak te omschrijven. Hij moet dus teruggaan op de beginselen van het Christelijk geloof en die dan in Oosterschen vorm trachten in te kleeden. Thans letten wij alleen nog maar op de taal. Hij moet in zijne verhalen en mededeelingen zoo concreet en zoo aanschouwelijk mogelijk zijn. Wat hiermee bedoeld wordt willen wij met een tweetal voorbeelden toelichten.

Het eerste is ontleend aan Wundt, die hier van de Boschjesmannen spreekt. Ik behoef nauwlijks op te merken, dat de Indonesiër op hooger trap van beschaving en van denken staat, ja dat het dwaas zou zijn deze primitieve taaluitingen te vergelijken b.v. met het Javaansch, waarin reeds in de achtste eeuw een hoogstaande letterkunde zich ontwikkelde. Het eenige doel, dat hier beoogd wordt, is voor ons Westerlingen aan een sprekend voorbeeld te verduidelijken wat met concrete taal bedoeld wordt.

i) The Rev. Franklin E. Hoskins, D.D. „Language Study", in The Moslem World, Oct. 1912, p. 358—366. cf. Int. Rev. of Miss. I, I, p. 110.