is toegevoegd aan uw favorieten.

Johannes Colerus en de groote twisten in de Nederlandsche Luthersche Kerk zijner dagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

zich hadden verstout Duitsche adviezen in te winnen over zaken, waarover zij, burgemeesters, reeds vijf jaren geleden een eindoordeel hadden geveld. Zij oordeelden, dat die zaken hen alleen en niet eenig uitheemsch potentaat raakten.

De magistraat het aan beide partijen een ordonnantie voorlezen en deze werd op bevel van de burgemeesters des Zondags 4 Februari in beide kerken afgelezen; der gemeente werd kond gedaan, dat de overheid bleef bij haar resolutie van 10 September 1685. Daaraan hadden zoowel kerkeraad als gemeenteleden te gehoorzamen. Met geschillen over geloofszaken, de zaligheid betreffend, wenschten de burgemeesters zich niet in te laten. Die heten zij over aan het oordeel van de synode der Augsburgsche confessie.

4. OP DEN KANSEL VAART COLERUS UIT TEGEN EEN PAMFLET DER VREDELIEVENDEN.

Colerus had intusschen in een oogenblik van opwellende drift den strijd ook op den kansel gebracht. In het jaar 1690 waren de pennen opgenomen en vele strijdschriften, zoowel van den kant der doleerenden als van dien der vredelievenden verschenen. Eerst was in Leeuwarden uitgekomen een ,,'t Samenspraak tusschen een Amsterdammer en Leeuwarder", een pamflet, dat Paulus Weslingh niet zuinig aan de kaak stelde. Daarop gaf een „Liefhebber der Waarheyt" een geschriftje uit, getiteld: „Kort bewijs en onderrichtinge over de strijtvrage, voor eenigen tijt in de gemeente, toegedaan de onveranderde confessie van Augsborgh, binnen Amsterdam ontstaen en gemoveert over het recht der stemminge der contribuerende ledematen in het verkiesen van haar ouderlingen en diaconen; waarin kort, grondigh en bescheyden wort aangeweesen, dat dit een goddelijk recht is, van God aen de gemeente verleent, en dat sij sulcks met geen goede consciëntie konnen vallen, noch haar ontnemen laten; uyt.Godts woord, het christehjcke concordieboeck, kerckelijcke ordonnantie en agenden, benevens de toestemminge van voorname Godtsgeleerden klaar voor-