is toegevoegd aan uw favorieten.

De uitkomsten van het hedendaagsche doofstommenonderwijs ten opzichte van het maatschappelijk leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

103

Van bijzondere oefeningen voor Joodsche doofstommen is mij niets bekend geworden.

§ 8. Vereenigingen van doofstommen.

De vereenigingen van doofstommen hebben in hoofdzaak ten doel het bevorderen van geestelijke ontwikkeling en ontspanning der leden en daarnaast het behartigen van stoffelijke belangen door vorming van fondsen voor ondersteuning van behoeftigen en uitkeering bij ziekten. Als vereenigingen, die alleen ondersteuning beoogen, hebben wij reeds leeren kennen het „Guyotfonds", het „Alingsfonds" en het „David Hirschfonds." Als vereenigingen, die meer het gezelligheidsleven willen bevorderen, bestaan: „Door Liefde Saamgebracht" en „Guyot" te Amsterdam; „Amman" en „Draagt Elkanders Lasten" te Rotterdam; „Haga" en „Elkanders Hulp" in den Haag; „Ons Genoegen" te Assen; ..Hebt Elkander Lief" in Dordrecht. Een vereeniging van oud-leerlingen van St. Michiels-Gestel bestaat niet, mede als gevolg van het streven der directie van dat instituut, om samenhokken van doofstommen zooveel mogelijk tegen te gaan. In Rotterdam bestond vroeger een voetbalclub van doofstommen, „Hirsch" genaamd, die echter is opgeheven. Een zelfde lot heeft de voetbalclub „Guyot" in Amsterdam getroffen. Aan de vereeniging „Amman" is een tooneelclub verbonden, uitsluitend bestaande uit doofstommen. Eveneens is dit het geval bij „Ons Genoegen" en bij „Elkanders Hulp." Aangaande het geestelijk leven in laatstgenoemde vereeniging werd mij door een der leden o.a. medegedeeld, dat een doofstomme daar een lezing had gehouden over aarde, zon, planeten en sterren, die zeer veel genot had gegeven. De vereeniging had pogingen gedaan tot het verkrijgen van een leergang aan de volksuniversiteit. Zoo zijn er vijf lezingen gehouden; daarna was dit weer stopgezet wegens aan mijn berichtgever onbekende redenen. Voor goeden gang van zaken achtte hij het wenschelijk, dat