is toegevoegd aan uw favorieten.

Waterloo

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

allen begreep van hoeveel belang deze slag was geweest.

Wij wisten dat ginds, tegen de Pruisen, Napoleon gevochten had. Dat was de hoofdslag geweest. Eerst veel later heb ik de beteekenis van Quatre-Bras begrepen.

Wellington had Blücher beloofd, dat hij twee en twintig uur na het eerste schot, met heel de Britsche troepenmacht hem zou te hulp komen; een belofte, die de veldmaarschalk onmogelijk kon houden, daartoe waren de kantonnementen zijner troepen veel te ver uit elkaar.

De vervulling dier belofte werd nog onmogelijker, omdat Wellington geen geloof hechtte aan de berichten die inkwamen over Napoleon's bewegingen. Hij had zich nu eenmaal in het hoofd gezet, dat de Keizer op het centrum van het Britsche leger een aanval zou doen, en hield tot het laatst toe de meening vast, dat aan de berichten, omtrent een oprukken der Franschen in de richting van het Pruisische leger en van Quatre-Bras, geen groote waarde moest worden gehecht, daar hij dit oprukken beschouwde als een schijnbeweging, die de aandacht van Napoleons doel moest afleiden.

Den 15en, ge begrijpt dat ik deze dingen eerst veel later gehoord en gelezen heb, kreeg Wellington, omstreeks halfvier, terwijl hij met den Prins van Oranje en andere onderbevelhebbers aan tafel zat, het bericht, dat de Pruisische voorhoede bij Charleroi door Napoleon was aangevallen; maar dit verhinderde hem niet om met tal zijner hoofdofficieren des avonds te