is toegevoegd aan je favorieten.

Indische bestuurshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 2 —

Een analphabeten-kiesrecht, dus een dat niet strikt geheim kan blijven, en aan lagere ambtenaren grooten invloed op de onontwikkelde kiezers geven zou, schijnt, behalve voor desa raden, meer en meer een ramp voor Indië tezullen worden.

Want het kiezerscorps wordt daardoor onherroepelijk een machtsinstrument in handen van het Europeesch en Inlandsch Binnenland s c h Bestuur!

Ten tweede heeft de ervaring omtrent de werkzaamheid der leden van Volksraad, Gemeenteraden, Onderafdeelingsraden en belangrijke Commissies naar het voorkomt sedert duidelijk aangetoond hoe verkeerd het is dergelijke colleges te willen inrichten en met bevoegdheden bekleeden geheel naar 19de eeuwsch Westersch model.

Wat voor Indië dan ook in dit opzicht meer en meer noodig blijkt, zijn raden waarvan alle leden met zoo uitgebreid kiesrecht als practisch toelaatbaar is worden gekozen, zoodat de rechtsgevoelens der bevolking er zoo volledig mogelijk in tot uiting komen. Maar raden waaraan niet dé onbillijke eisch wordt gesteld, dat zij vrij spoedig een groote bestuurskracht uit eigen vermogen zullen toonen.

Met andere woorden, vanaf Volksraad tot Desaraad stelle men bedoelde colleges in staat tot uitgebreid en daadwerkelijk toezicht, tot het aanduiden van de algemeene grondslagen waarop zij wenschen dat de rechtsvorming geschieden of de uitvoering van regelingen plaats vinden zal, maar men zorge daarbij vooral voor een krachtige, goed uitgeruste uitvoerende macht, zoowel voor het Landsbestier, voor een Gemeente, als een Regentschap.

Deze overweging leidt er toe, de te vormen raden weinig bevoegdheden in autonomie, vele in zelfbestuur toe te kennen. Het laatste toch werkt opvoedend, het voorkomt vele dier grieven — het zijn bij de massa des volks de voornaamste — welke onontkoombaar zijn bij uitvoering van maatregelen vanuit centrale bureaux die met de nuanceeringen der typische volksgevoeligheden uiteraard geen voldoende rekening kunnen houden.