Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

niet zijn geweigerd, maar" dan bestond minder gelegenheid voor aanraking met verschillende categorieën van personen, en was het gevaar niet denkbeeldig een eenzijdigen kijk te krijgen op de zaken. In den uit Manilla meegekregen aanbevelingsbrief voor de ambtenaren en officieren in het binnenland werden zij toch al aangemaand «to see that he reach the right people».

Het gevolg van dien omslachtigen tocht was dat, na bij terugkomst te Manilla de voornaamste inrichtingen van onderwijs te hebben bezocht in gezelschap van een inspecteur, nog maar weinig tijd overbleef voor de bezienswaardigheden van de stad en haar omgeving. Ofschoon anders zoo weinig mogelijk van beroepsgidsen gebruik makend verzocht ik toen toch den gérant van het Métropole-hotel — het groote Manilla-hotel was wel reeds voltooid maar nog niet in exploitatie — me er een te bezorgen, en na even telefoneeren zeide hij dat de zaak in orde was. Den volgenden morgen, nog op mijne kamer bezig zijnde, werd aan de deur geklopt en trad zonder antwoord af te wachten een jeugdige Filippino binnen, gekleed in een wit toetoep-jasje, een strooien matrozenhoedje wat achter op het hoofd, een brandende sigaret in zijn mond, die met de woorden «I am Alfonso, your guide» zich op de naastbijzijnde stoel liet neervallen. Nu staat me niet helder meer voor den geest hoe ik Alfonso toen getracteerd heb, maar wel het resultaat ervan, namelijk dat toen 'even later ik beneden kwam hij met zijn hoed in de hand aan de deur van het hotel me stond op te wachten, zijn sigaret was onder de bedrijven uitgegaan.

Ook later op den dag bleek me dat hij nog zoo kwaad niet was, maar behoorde tot de lieden die bij den plotselingen overgang van het Spaansche régime, waaronder de inboorlingen niet onvriendelijk bejegend maar klein gehouden werden, naar heb vrijheid en gelijkheid vooropstellende Amerikaansche stelsel hun evenwicht waren kwijtgeraakt. Amerikanen die al wat met land en volk vertrouwd waren spraken soms zelf niet gunstig over dat haastig willen opheffen der bevolking. Zij noemden het spottenderwijs «the benevolent assimilation», daarmede te kennen willende geven dat naar hunne opvatting gelijkheid met een hooger staand ras niet uit goedgunstigheid aan de menschen geschonken kan .worden maar, voor zoover al bij verschil van levensomstandigheden, aanleg en omgeving te verwezenlijken, door eigen inspanning en energie moet veroverd worden,

Sluiten