is toegevoegd aan je favorieten.

Storm van 's Gravesande

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN.

299

voor zoo verre op myne toestand betrekkelyk is, en wel om dat deselve volstrekt over een komt met myne oprechte hart en ziels gevoelens.

„Ik kan met Syn Ed. seggen Sat Patriae Priamoque datum1), en is my „niets overig dan God Almagtig met gebooge knien te danken en te lo„ven dat hy die my van der jeugd af aen geleyd heeft my in mynen „ouderdom niet verworpen heeft, en niet alleen myn leven gestadig ge„redt uyt zoo veele gevaeren van zee, van ziekte, van booze men„schen, maer ook den geest opgebeurd en myn kragten ondersteunt om „met te beswyken onder den last en onder alle chagrynen waermede ik „getergd en gedrukt ben geweest

„Naest God Edele Groot Achbaere Heeren zyn het UEGA welke ik „met alle respect bedanken moet voor alle de weldaeden welke UEGA aen my en de myne bewezen hebt

„Laet my gerpermitteert syn Ed Gr. Acht. Heeren by deeze occasie „my en de myne te recommandeeren in UEGA protectie, en schoon „UEGA tegenswoordig staen my te dimitteeren uyt haer dienst, bid ik „echter UEGA voor my altoos behouden die gunst en genegentheyt „waer mede UEGA my altoos hebben geheven te vereeren. Immers van „myne zyde, schoon ik de naem van Directeur Generael van Essequebo „stae quyt te raeken, zal ik echter altyd den naem en daed behouden „van UEGA dankbaere, yverige en getrouw dienaer, en daer myn pen, ,;myn mond, en in 't geheel myn persoon oyt aen d'Ed. Comp. van „eenig nut kan wesen sal ik my altyd tot een phcht en tot een glorie redenen aen UEGA blyken te konnen geven van myn ootmoedig respect „en van myne oprechte welmeenende dankbaerheyt... En zal zoo lange „een druppel bloed in myn aderen hebbe noyt ophouden God te bidden „dat hy UEGA perzoonen en hooggeëerde famihën met zyn zegen geheve te overstroomen, dat Hij UEGA Regering gelukkig en bestendig „maeken en onder UEGA bewind de Colonie doe groeyen en bloeyen."

Dit zyn Ed. Gr. Achb. Heeren myne oprechte sentimenten. Ik hebbe nu d'eer gehad UEGA over de negen en twintig jaeren te dienen en getragt de vermogens my door den Goedertierene en Alvermogende God aenbededt zoo veel mogelyk tot dienst van d'Ed. Comp. en nut der Colonie aen te besteeden. Edog Homo sum et nihil humani a me alienum

extrêmement polie que je recus de M. Mauricius, Gouverneur de la Colonie Hollandoise de Surinam; il m'offroit sa maison a Surinam, le choix d'un embarquement pour la Hollande, et un passeport même en cas de rupture entre la France et les Etats Généraux."

De ontdekkingsreiziger bereikte Paramaribo op 28 Aug., 1744, werd door den Gouverneur-Generaal goed onthaald en zeilde op 2 Sept. naar Europa. Voor ons is evenwel van bet meeste belang, dat hij bij zijn bezoek aan Storm's vriend onder zijn brieven het fragmentarisch dagboek van Storm's boodschapper Horstman bij zich had, dat honderdvijftig jaar later als een getuigenis van het grootste belang zou worden gebruikt voor de bepaling van de juiste grenslijn van Britsch Guiana (zie blz. 36).

') Virgilius, Aïn. ii. 291.