is toegevoegd aan uw favorieten.

De expeditie naar Zuid-Celebes in 1905-1906 : officiëele bijdragen van het Departement van Oorlog in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage I.

EXTRACT Gouvernements Besluit No. 1 met drie bijlagen Ia, Ib, Ic.

Buitenzorg, den Men Juni 1905.

Gelet op het geheim besluit van 12 December 1904 No. 2, waarbij de noodzakelijkheid betoogd is om naar aanleiding van de door het zelfbestuur van Boni herhaaldelijk gepleegde contractschendingen, de tekortkomingen van den bestuurder van dat landschap tegenover zijne onderdanen en ten slotte zijne herhaalde hardnekkige weigering om mede te werken tot het treffen der noodige maatregelen tot overdracht tegen schadeloosstelling van het recht tot het heffen van in- en uitvoerrechten in het landschap aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië, Waartoe hij krachtens de artikelen 21 en 22 van het op 16 Februari 1896 gesloten contract verplicht is, dit landschap, zoonoodig met den sterken arm, te dwingen tot de naleving zijner contractueele verplichtingen, niet alleen tot handhaving van Nederlands opperheerschappij en ter bevordering van het welbegrepen belang der bevolking in Boni, maar ook in het belang van het volk en het Nederlandsche gezag in de andere zelfbesturende landschappen van Zuid-Celebes, en Waarbij voorts de wenschelijkheid is te kennen gegeven om ook aan andere tegen het Gouvernement in verzet zijnde 'of komende landschappen in het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden zoodanige eischen te stellen als door de tijdsomstandigheden geboden worden tot handhaving van het Nederlandsche gezag en tot herziening van de verhouding tusschen het Gouvernement van Nederlandsch-Indië en bedoelde landschappen;

herlezen de bij bovengenoemd besluit reeds gedeeltelijk verhandelde geheime misètve van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden van 9 April 1904 No. 51 en bijlage, waaruit blijkt, dat het zelfbestuur van Loewoe in strijd met de door de tegenwoordige bestuurster in de bij haar optreden gepasseerde