is toegevoegd aan je favorieten.

Communaal strafrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A.

Wettelijke bepalingen der huidige Gemeentewet.

TWEEDE AFDEELING

Van de bevoegdheid der gemeentebesturen.

TITEL L Algemeene bepalingen. Artikel 120. Artikel 121.

Besturen van twee of meer gemeenten kunnen gemeenschappelijke zaken, belangen, inrigtingen of werken, na magtiging en onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, regelen.

De magtiging en goedkeuring kunnen, indien de Gedeputeerde Staten ze weigeren, door de bésturen van Ons worden gevraagd.

Wanneer de gemeenten in verschillende provinciën liggen, vragen de Gedeputeerde Staten dier provinciën alvorens de bedoelde magtiging te verieenen, Onze goedkeuring.

Artikel 122.

De kosten, uit de in het vorig artikel bedoelde regeling voortvloejende, worden door de kassen der betrokkene gemeenten, naar het belang dat elke er bij heeft, gedragen.

Öp de daarover gerezen geschillen zijn de artt. 147 en 161 per provinciale wet van toepassing.

Voorgestelde wettelijke bepalingen eener NIEUWE Gemeentewet; volgens de Staatscommissie tot herziening der Gemeentewet, ingesteld bij Koninklijk besluit van 6 December 1918 (St.bl. no. 7).

TWEEDE AFDEELING. Van de bevoegdheid der gemeentebesturen.

TITEL I. Algemeene bepalingen. Artikel (120). *) Artikel (121).

1. De Raden van twee of meer gemeenten kunnen zaken, belangen, inrichtingen, of werken, die in het belang van de huishouding der gemeente, of krachtens van den Raad gevorderde medewerking aan de uitvoering van wetten, van algemeene maatregelen van bestuur, en van provinciale reglementen en verordeningen, regeling eischen, en bij welke het gezamenlijk belang dier gemeenten is betrokken, te zamen regelen.

2. De regeling moet voorschriften bevatten omtrent de mogelijkheid harer verlenging, zoo zij voor een bepaalden tijd is vastgesteld, het beheer van de zaak, van het belang, van de inrichting, of van het werk, waarop zij betrekking heeft; de verdeeling der uit haar voortvloeiende kosten; hare wijziging en hare opheffing. Voor het beheer kunnen organen ingesteld en regels gegeven worden met afwijking van de voorschriften dezer wet betreffende het bestuur der gemeentelijke huishouding.

Artikel (122). De regeling in het vorig artikel bedoeld wordt aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen, of, zoo de gemeenten in ver-

') De tusschen haakje? gestelde artikelen zijn die,

voorgesteld door de Staatscommissie 1918.