is toegevoegd aan uw favorieten.

Organisatie, administratie en contrôle in bankzaken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

ALGEMEENE BESCHOUWINGEN.

In het werk van W. Ree „Het Bedrijf en de administratie van Effecten- en Bankzaken" wordt een helder overzicht gegeven van het effectenbedrijf en van den Amsterdamschen beurshandel, van de verschillende usantiën, die ter beurze van Amsterdam heerschen, alsmede van de Vereeniging voor den Effectenhandel en de rechten en verplichtingen harer leden.

Ik kan dus, voor wat deze materie betreft, verwijzen naar dat werk en wensch alleen als aanvulling te memoreeren, dat sedert de verschijning van genoemd boek (1915) de effectenbeurs te Amsterdam nog aan belangrijkheid heeft gewonnen, doordien het aantal te verhandelen fondsen, tengevolge der vele uitgiften van binnenlandsche industrieele waarden en van de verschillende staats- en gemeenteleeningen, enorm is uitgebreid.

Nadat de oorlog was geëindigd, werden de beursvoorschriften van 1914 voor wat de blokkeering van prolongatieposten betreft buiten werking gesteld, en werd door den Minister een ontwerp beurswet ingediend.

In het verslag van de „Vereeniging voor den Effectenhandel" te Amsterdam over het jaar 1919 is een afschrift van een request aan den Minister van Financiën opgenomen geteekend door bovengenoemde Vereeniging, de Vereeniging van Effectenhandelaren te Rotterdam en den Bond voor den Effecten- en Geldhandel in de provincie, in welk request de genoemde Vereenigingen hunne bezwaren inbrengen tegen dit ontwerp.

Het ontwerp is nooit wet geworden en thans houdt alleen één regeeringsvertegenwoordiger toezicht, waartoe hij twee dagen per week in het gebouw der Vereeniging te Amsterdam zitting houdt.

Terecht werd in het request betoogd, dat in normale tijden geen behoefte aan regeeringsinmenging bestaat, al geeft men toe, dat de wijze waarop de noteeringen tot stand komen, nog niet de ideale is.

De regeeringsvertegenwoordiger neemt de voorstellen van het