is toegevoegd aan je favorieten.

Uit het leven en bedrijf van den heere Michiel de Ruiter

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

269

»ook gedaan, doch. hém niét gevonden hééft; zoodat, «mijns oordeels, in dezen niets en is te apprehendee«ren als de hoosheid van de tijden, en de kwaad«aardigheid van de menschen, die zelfs zoover gaat, »dat men publiekelijk durft voorgeven, dat het «ongemak, 't welk mijn voornoemde broeder door «zinkingen heeft aan zijn rechterarm, niet uit die «oorzaak is voortgekomen; maar dat hij met TJEd. «op 's Lands vloot in hevige woorden zijnde Ver«vallen, TJEd. hem in den arm zoude hebben gekwetst, «en dat uit die kwetsuur, en niet uit zinkingen, hét «voorschreven ongemak voortgekomen zonde wezen. «Daar benevens wordt mede uitgestrooid en bij velen «geloofd, dat mijn voornoemde broeder met de vijanden «niet zoude hebben willen vechten, en voornamelijk «niet met de Franschen; dat hij den tweeden dag «belet zoude hebben de continuatie van de batailje, «en diergelijke leugens meer; mits welken ik TJEd. «gansch gedienstig bidde, tot voorstand van de «waarheid en gerechtigheid, eene contrarie verklaring »of getuigenis bij een missive aan haar Hoog Mog. «en aan haar Ed. Groot Mog. te willen doen en «geven, daarvan ik, onder TJEd. welgevallen, een •concept opgesteld en hier bijgevoegd heb, 't welk «TJEd. gelieve te examineeren, en nauwkeurig te «letten 'of het ook in allen deele met de waarheid •overeen komt, en anderszins hetzelve zoodanig te «redresseeren als naar de ware geschapenheid der «zaak bevonden zal worden te behooren; en indien •TJEd. nog een verhaal of getuigenis daarbij gelieft •te voegen, in wat manier mijn voornoemde broeder •zich gedragen heeft voor, in en naar de batailje, •dewijl hier onder het volk gedebiteerd werd, hij in •het kabelgat zoude hebben gezeten, 't-zelve wordt «aan TJEd. overweging en goedvinden gelaten. Waar-