Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

hoeve van het aanleggen, herstellen en onderhouden van wegen, bruggen, dijken, dammen en waterleidingen, pasarloodsen, wachthu.zen, mijlpalen, woningen van inlandsche hoofden, poststations, pasangrahans en districtsgevangenissen waaronder begrepen het kappen en slepen van hout uit dé bosschen, terwijl tot de bijzondere diensten werden gebracht de diensten, waarvoor dagelijks een vast getal inboorlingen moest uitkomen, of waarvoor dagelijks bij raming een zeker getal kon opgeroepen worden, zooals bij die voor het bewaken van s lands pakhuizen, waterwerken, pasangrahans, pasars niet verpachte overvaarten, tempels en heilige graven, het bezetten van wachthuizen, het doen van diensten bij de Inlandsche hoofden, het leveren van gras voor de paarden op de poststations, het overbrengen van brieven, het vervoeren van reizigers en goederen, het vervoeren van gevangenen en het bewaken van gevangenissen.

* }a?87?' l8?ï e° l88okwameu achtereenvolgens herzieningen ES- Si0 k -C, ftStC hfrziening voor het eerst> overeenkomstig h^Jr* J- ko/on'aIe...ord<>nnantie. Veel verandering

iut l di<;t™ede- blj den grondslag voor de heerendienstphchtigheid werd mede ruimte gelaten voor het rusten van den heerendienstphcht op den persoon; de pantjendiensten werden eenigszins beperkt door ze te ontzeggen aan niet met gezag bekleede ambtenaren, terwijl vervielen de diensten ten behoeve van het aanleggen, herstellen en onderhouden van woningen van Inlandsche hoofden, van wachthuizen, mijlpalen en poststations, zoomede de diensten ten behoeve van het bewaken van pasangrahans, pasars, tempels en heilige graven

fcene belangrijke vermindering had plaats in 1882. Toen werden afgeschaft de pantjendiensten (huiselijke diensten) ten behoeve van de Inlandsche ambtenaren, de diensten voor aanleg, herstel en onderhoud van districtsgevangenissen pasangrahans en passantenhuizen, voor het vervoer van gouvernementsreizigers en goederen, voor het bewaken van s lands pakhuizen, voor het bedienen der niet verpachte overvaarten, voor het overbrengen van brieven, voor het leveren van gras voor de postpaarden. Het maximumaantal dagen arbeid dat gevorderd mocht worden kon hierdoor worden teruggebracht van 52 op 42.

Deze vermindering werd echter niet, evenals de vorige afschaffingen, der bevolking geschonken, maar haar

Sluiten