is toegevoegd aan je favorieten.

De buitenbezittingen : 1904 tot 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ARBEIDS-INSPECTIE.

183

arbeid gewenden koelie een te lichte straf, eene rustperiode als het ware. Door het stellen van zware eischen aan deze „politioneel gestraften" wat betreft hunne arbeidsprestaties (steenkloppen, enz.) is deze beschouwingswijze van hunnen straftijd wel uitgeroeid en heeft plaats gemaakt voor eene heilzame vrees voor

die straf eene vrees, welke meer preventief werkt tegen arbeids-over-

tredingen, dan de vroegere uitvoering der opgelegde ten arbeidstelling. De thans nog te vaak voorkomende aanslagen op werkgevers en andere gewelddadigheden van de zijde der koelies, hebben eene andere oorzaak dan het gemis aan prestige, ontstaan door het ontnemen van bovengenoemd brute machtsmiddel. De plotselinge enorme uitbreiding van het aantal cultuurondernemingen, vooral op Sumatra's Oostkust, door de steeds stijgende vraag naar rubber, had eene sprongsgewijze toename van de vraag naar arbeidskrachten ten gevolge en daardoor de oprichting van tal van heftig concurreerende werfkantoren op Java. Deze moesten alle hun materiaal zoeken in de onderste lagen der Inlandsche wereld; het is dan ook geen wonder, dat, bij de vaak bedriegelijke praktijken dier wervers, het gehalte en de geest van het werkvolk sterk achteruit gingen. Aan den anderen kant had dezelfde uitbreiding eene groote toename van het aantal assistenten tengevolge en daar ook hier de vraag het aanbod overtrof, konden de eischen van tact en bekwaamheid, waarmede vroeger rekening gehouden werd, niet meer gehandhaafd blijven. Vaak werden zoodoende personen met de leiding van eenige honderdtallen koelies belast, die daartoe alle geschiktheid misten. Een voortdurend doordringen der arbeids-inspectie in de onderlinge verhoudingen tusschen deze twee categorieën en een met kracht tegengaan van alle misstanden, uit de hierboven geschetste ongewenschte wervingstoestanden voortspruitende, zal het beste middel blijken te zijn tegen de gewelddadige uitingen van ontevredenheid van het werkvolk. "Wanneer, ook door den tegenzin van den werkgever in klachten van zijn werkvolk bij de arbeids-inspectie, de eerste er meer en meer toe komt zich persoonlijk op de hoogte te houden van de levensomstandigheden der koelies, zoodat hij dergelijke klachten kan voorkomen en daardoor het vaak tot machtsmisbruik overgaande mindere Chineesche en Inlandsche personeel ook tot andere opvattingen wordt gebracht, dan zal de heilzame invloed dezer Inspectie op de arbeidstoestanden, nu nog zoo vaak ontkend, wel beter gewaardeerd worden.