is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot vaststelling van een Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (met toelichting)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

Art. 13. De schuldeischers, die na de hierboven bepaalde 523 termijnen, doch vóór de sluiting der rangregeling stukken overleggen of in verzet komen, kunnen hunne te laat gedane overlegging of tegenspraak doen gelden, tegen vergoeding der schade door die vertraging veroorzaakt.

Art. 14. De bewaarder der hypotheken is gehouden de 524 doorhalingen te doen, nadat hem. is overgelegd een afschrift van het bevel des rechters of van de akte van toestemming der schuldeischers.

VIERDE AFDEELING. Uitwinning ondek debden.

Art. 1. Een schuldeischer kan beslag doen leggen onder 525 een derde op de gelden en de roerende zaken, aan zijn schuldenaar verschuldigd of toebehoorende.

Van de. beslaglegging af is de derde verplicht deze onder zich te houden, op straffe van onwaarde van elke latere betaling of afgifte. De deurwaarder doet hem hiervan bij dé beslaglegging uitdrukkelijk mededeeling.

Art. 2. Het proces-verbaal der beslaglegging bevat, behalve 526] het m artikel 13 Tit. I (438) opgenomene, de -vermelding, dat de m het laatste lid van het voorgaande artikel bedoelde mededeeling is geschied.

Aan den derde wordt met het proces-verbaal de grosse beteekend, uit kracht waarvan het beslag wordt gelegd.

Art. 3. De artikelen 2 en 3 Afd. 1 (448 en 449) gelden ook 527 ten aanzien van dit beslag.

Op in rechte toegewezen gelden tot onderhoud en op legaten of schenkingen tot onderhoud, voor zoover deze niet vallen onder het wettelijk erfdeel en door den erflater of schenker voor uitwinning niet vatbaar zijn verklaard, kan het alleen worden gelegd tot verhaal van aan den beslaglegger verschuldigd onderhoud.

Art. 4. Het beslag vervalt van rechtswege, indien het 528 proces-verbaal der beslaglegging niet binnen acht dagen aan •den schuldenaar is beteekend.