is toegevoegd aan uw favorieten.

Kantteekeningen op het wetsontwerp tot heffing eener inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

ARTIKEL 77.

In het eerste lid voor „art. 67» te lezen „art. 59". Het tweede lid vervalt.

ARTIKEL 78.

In het voorlaatste lid vervallen de woorden „tenzg deinspecteu krachtens art. 75 in beroep is gekomen, als wanneer deoorsproi kehjke aanslag wordt hersteld.

In het laatste lid voor „art. 67' te lezen „art. 59'.

De artikelen 73 en 74 geven nog aanleiding tot de volgende opmerkingei ARTIKEL 73.

De uitspraak op het bezwaarschrift is met redenen omkleed • Afschrift wordt door den inspecteur aan den reclamant gezonden bg aangeteekenden brief of tegen gedagteekend ontvangbewijs.

1. Met redenen omkleed. In de M. v. T. (blz. 29) op het ontwerpt, Meester wordt opgemerkt: „Het voorschrift zal aan eene deugdelijke behan deling van zaken bevorderlijk zijn en zal tevens den reclamant het nemer van een besluit nopens het gebruik maken van beroepsinstantie vergemak, kehjken."

Blgkens het V. V. (blz. 84) op het ontwerp-^ Meester verklaarden verscheiden leden zich tegen de bepaling, dat de uitspraak op het bezwaarschrift steeds met redenen zal moeten zijn omkleed. Zij zouden geen bezwaar hebben tegen eene bepaling, krachtens welke de uitspraak, voor zoover zii vragen betreffende de uitlegging der wet aangaat, met redenen moeten zijn omkleed, maar verder wenschten zij niet te gaan.

In de M. v. A. (blz. 73) bleef Minister de Meester zijn standpunt handhaven. r

Bhjkens de M. v. T. (blz. 54) stelt ook Minister Kolkman zich op dat standpunt. r

T*. Tv?" 00Ti6d' da' GVenal8 thans m de wetten OP «e vermogensen bedrijfsbelasting is bepaald, in de wet niet moet worden voorgeschreven dat de mtepraak met redenen omkleed moet zijn. Het zal in de practijk dikwijls onmtvoerbaar zijn. Men denke eens aan het groot aantal personen, die ambtshalve worden aangeslagen en geen nauwkeurige boekhouding hebben. Hoe wd men nu in die gevallen een uitspraak met redenen omkleeden? Men kan dikwijls niets anders zeggen, dan dat bij nader onderzoek met de indruk is verkregen dat de aanslag te hoog was, of dat die