Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRO

het Maandblad der Geref. Vereen, voor Drankbestrijding schreef, dat er meer noodig is dan bekeering van een bepaalde zonde tot de deugd — dat er moet zijn een waarachtige droefheid naar God, die een onberouwelijke bekeering werkt tot zaligheid. Uit de tastbare zonden van het alcoholisme zullen wij aanleiding nemen ' om te spreken van de verdorvenheid van ons bestaan, van de noodzakelijkheid der redding, maar ook van de uitgebreide armen van onzen Heiland, die roept: „Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u ruste geven".

Uit politiek oogpunt, kiezen wij voor plaatselijke keuze, omdat — naar een woord van Mr. Rutgers — een maatregel, die tot zedelijke en stoffelijke verheffing van ons volk kan leiden, en die op zoo uitnemende wijze den volksinvloed tot zijn recht doet komen, de sympathie van alle antirevolutionairen — en zeker ook van meerderen — moet hebben. (Jaarboekje G. V. v. D.)

Ten allen tijde hebben onze vaderen begeerd, dat de regeermacht van den Staat zich zou voegen naar de rechtmatige eischen van het leven der natie. Een wet immers vermag op zichzelf weinig, maar een goed gezind volk vermag met eene goede wet veel. Terecht kon Mr. Goeman Borgesius opmerken in zijne inleiding bij „De Nederlandsche drankwet": „De beste wet zal machteloos zijn, indien niet de weidenkenden onder het volk meewerken ten goede. De wet kan het particulier initiatief krachtig steunen, maar niet als door een tooverslag aan het volksleven eene andere richting geven".

En in bij zonderen zin moet een wetgeving inzake den drankhandel^ zich aanpassen bij het volksleven en gedragen worden door de volksovertuiging.

Wordt nu in de drankwet „Plaatselijke keuze" opgenomen, dan worden de ingezetenen hoofd voor hoofd voor de vraag gesteld, hoe zij tegenover het volksbelang staan en dit zal hen tot nadenken dringen. Plaatselijke keuze brengt — zooals de Afgevaardigde voor Hilversum onlangs in de Tweede Kamer sprak — automatisch het volk tot de overtuiging, dat de bestrijding van het alcoholisme is een volksbelang en niet een zaak van enkele personen.

Een gevolg hiervan zal zijn, dat men kennis van het Alcoholisme zal zoeken te verkrijgen. Overtuigd van het feit, dat elke stem beteekenis heeft, maar ook dat elke stem verantwoordelijk-

8

Sluiten